peter-weerman-2.jpeg
01 september 2020

Peter Weerman

Peter Weerman: "De fysiotherapie staat op een kruispunt om een stevige rol te gaan spelen in de geïntegreerde eerstelijns zorg."

Het voortdurende veranderende zorglandschap, nu en in de toekomst, zal de nodige consequenties hebben voor de fysiotherapie in Nederland.

Brede focus

Het landelijke preventiebeleid, het onderhandelaarsakkoord paramedische zorg en de daaruit voorvloeiende afspraken geven richting aan de veranderagenda. De stijgende zorgkosten maken een herijking van de bestaande zorgaanbieding structuren noodzakelijk. De zorgvraag van de burger verandert, gezondheid wordt op een andere wijze gedefinieerd, technologische en personele problemen doemen op. Het rapport “de Juiste Zorg Op de Juiste plek” is hierbij in mijn perspectief een belangrijke leidraad om de mogelijkheden voor de fysiotherapie te benadrukken. De regionalisering van de zorg middels netwerkzorg gaat een belangrijk appèl doen op de organisatiegraad van de fysiotherapie om deze te verbeteren. Tenslotte dient de focus op kwaliteit vooral gezien te worden in het kader van voorkomen van duurdere zorg, waar de fysiotherapie aantoonbaar in kan bijdragen: het verplaatsen van zorg dichter bij de mensen, bijvoorbeeld middels “wijkteams” en het vervangen van zorg zoals door o.a. gebruik te maken van e-health producten. De nota “Vertrouwen in Beweging” van het KNGF onderstreept reeds een en ander. Hierdoor moet deze nota een structurele onderlegger zijn voor de bestuurlijke verantwoording.

Door de hierboven beschreven veelheid aan ontwikkelingen is het van groot belang dat het bestuur van het KNGF adequate input en advies krijgt en tevens van goede feedback wordt voorzien. Gezien de complexiteit om deze processen te besturen, is, in mijn perceptie, de functie van het Consilium van het KNGF van groot belang. De bestuurlijke agenda dient regelmatig te worden geanalyseerd en becommentarieerd, analoog aan de Governance code in de zorg. Mijn ambitie om voor een functie in het Consilium in aanmerking te komen, ligt besloten in het feit dat ik oprecht van mening ben dat de fysiotherapie op een kruispunt staat om een stevige rol te gaan spelen in de geïntegreerde 1e lijns zorg, of dat door onvoldoende visie, het onvermogen tot structurele transparantie, gebrek aan dynamische adaptatie en koudwatervrees voor een regionale organisatiestructuur de fysiotherapie niet de plaats gaat krijgen die het verdient.

Als praktiserend fysiotherapeut in de regio Haarlemmermeer ben ik reeds langdurig en intensief betrokken geweest in bovenbeschreven ontwikkelingen. Naast mijn werk als praktiserend fysiotherapeut in zowel 1e als 2e lijn, ben ik nauw betrokken in het onderwijs, op zowel post-HBO als WO niveau. Hierdoor hoop ik het vakgebied van de fysiotherapie verder te kunnen ondersteunen en mede vorm te geven. Naast een wetenschappelijk inhoud, welke voor mij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan mijn visie, heb ik de laatste tien jaar mijn focus steeds meer verlegd naar diverse bestuurlijke en toezichthoudende rollen in de zorg. Zo ben ik o.a. voorzitter geweest van een koepelorganisatie voor de eerste lijn en toezichthouder in de zorg. Aandachtgebieden zijn hierbij innovatie en strategie. Een uitdagend wederkerend thema vormt voor mij de verbindende de schakel te zoeken van multidisciplinaire zorgvraagstukken. Ik denk dat ik door deze opgedane ervaringen, verworven competenties en actuele positionering in het zorglandschap, een goede bijdrage kan leveren binnen het Consilium en daardoor het beleid van het KNGF en het vak Fysiotherapie optimaal kan ondersteunen.