kngf---selectie---lr--018--mcklin-fotografie.jpg
18 september 2020

Patiëntveiligheid

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om een laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling te hebben en aandacht te besteden aan patiëntveiligheid.  

Veilig incidenten melden

Binnen de organisatie moeten zorgverleners op een veilige manier onzorgvuldigheden en incidenten kunnen melden. Ze moeten ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken melden. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor een schriftelijke interne procedure, die bescherming biedt aan de melder en de betrokken zorgverlener. Het KNGF heeft een modelprotocol Veilig Incidenten Melden en een voorbeeld meldformulier ontwikkeld. Deze formulieren helpen je te voldoen aan de verplichting veilig te melden.  

Controle functioneren nieuwe zorgverlener

Zorgaanbieders moeten het arbeidsverleden van iedere nieuwe zorgverlener controleren. Dit geldt niet alleen voor zorgverleners met een aanstelling of in loondienst maar ook voor tijdelijke waarnemers. Nieuwe medewerkers in de langdurige zorg en de intramurale geestelijke gezondheidszorg moeten daarnaast een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) overleggen. De Rijksoverheid geeft aan waar de zorgaanbieder het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker kan controleren.

Schriftelijke overeenkomst met zorgverleners

Zorgaanbieders moeten met alle zorgverleners een schriftelijke overeenkomst hebben. In deze overeenkomst moeten normen staan waaraan de zorgverlener moet voldoen, zodat de zorgaanbieder instaat voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

Uitbreiding meldplicht bij Inspectie voor de Gezondheidszorg

Naast calamiteiten moet de zorgaanbieder ook alle vormen van geweld in ze zorgrelatie en beëindiging van overeenkomst met zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ bekijkt dan welke maatregelen de zorgaanbieder moet nemen om te voorkomen dat het weer gebeurd. De  IGZ geeft meer informatie over de meldplicht en de mogelijkheid tot het digitaal leden. Voordat je melding doet, kunt u altijd contact opnemen met KNGF Ledenvoorlichting.

De patiënt heeft recht op informatie

Is er iets niet goed gegaan in de verleende zorg? Dan heeft de patiënt recht op goede informatie. De zorgverlener moet de fout met de patiënt bespreken en hiervan aantekening maken in het patiëntendossier. Heeft de patiënt behoefte aan (aanvullende) informatie, bijvoorbeeld over de behandeling, tarieven ook kwaliteit? Ook dan is de zorgaanbieder verplicht deze informatie te verstrekken.