corona.jpg
03 februari 2022

Antwoord op vragen over het coronavirus

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen.

Na twee jaar met maatregelen geleefd te hebben gaan we in de lente van 2022 weer terug naar het 'oude normaal'. Mondkapjes zijn niet meer verplicht, de QR-code hoeft niet meer getoond te worden en de isolatieperiode na een coronabesmetting is verkort.

Samengevat zijn deze regels van toepassing voor fysiotherapeuten:

  • Openingstijden: Er gelden geen sluitingstijden.
  • De 1,5 meter is niet meer verplicht. Het KNGF blijft aanraden om afstand te houden waar mogelijk.
  • Ook het mondkapje hoeft niet meer op. Om kwetsbaren groepen te beschermen raad het KNGF aan persoonlijke beschermingsmiddelen te blijven gebruiken. *Het gaat hier om een advies. Praktijken mogen hier hun eigen beslissing in nemen. 
  • Heb je zelf corona-klachten? Als fysiotherapeut kom je in aanmerking voor een prioriteitstest.

PBM 

Wat is het advies over het gebruik van PBM?
Elke praktijk/instelling beslist zelf over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het KNGF blijft voorlopig adviseren om PBM (mondkapje type IIR en handschoenen of goede handhygiëne) te gebruiken en dat ook te adviseren aan patiënten. Dit om kwetsbare groepen zoveel mogelijk te beschermen. De overheid geeft het volgende advies met betrekking tot gebruik PBM.

Waar kan ik PBM bestellen?
Er zijn persoonlijke beschermingsmiddelen op voorraad. Je kunt ze bestellen via deze link: https://mediq.nl/actueel/landelijk-consortium-hulpmiddelen/veelgesteldevragen.

QR-code

Moet ik patiënten/sporters om een QR-code vragen?

Nee, de QR-code hoeft niet meer getoond te worden.

Isolatie en quarantaine

Hoe lang moet ik in isolatie als ik zelf corona heb?

Na een positieve testuitslag bij de GGD moet je minimaal vijf dagen in isolatie. Ben je dan 24 uur klachtenvrij, dan mag je weer naar buiten. Heb je op dag vijf nog klachten? Dan moet je wachten tot je minimaal 24 uur klachtenvrij bent voordat je naar buiten mag.

Moet ik in quarantaine als een huisgenoot corona heeft?

Dat ligt eraan of je zelf klachten hebt & geboosterd bent of in de afgelopen acht weken zelf corona hebt gehad. Alles regels en uitzonderingen met betrekking tot isolatie en quarantaine lees je op de website van het RIVM.

Moeten mijn patiënten in quarantaine, nadat ik zelf positief blijk te zijn?

Dat ligt eraan of zij klachten hebben & geboosterd zijn of in de afgelopen acht weken zelf corona hebben gehad. Ook wordt gekeken naar jouw situatie. Als jij asymptomatisch was en PBM hebt gebruikt wordt de patiënt niet als nauw contact beschouwd en hoeft hij/zij niet in quarantaine. Hoe het precies zit lees je op de website van het rivm

Wat moet ik doen als een patiënt of directe collega positief heeft getest?

Ook hier ligt het maar net aan jouw situatie. Heb je klachten? Ben je geboosterd? Heb je in de afgelopen acht weken zelf corona gehad? Allemaal vragen die van belang zijn om te bepalen of je in quarantaine moet. Ook het preventief gebruik van PBM is belangrijk. Als je beschermingsmiddelen gebruikt en zelf geen klachten hebt hoef je niet in quarantaine. Gebruik je geen PBM dan gelden de regels die voor iedereen gelden. Op de website van de Rijksoverheid en die van het RIVM lees je er alles over.

* Twijfel je? Doe dan de quarantainecheck op de website van de Rijksoverheid om te zien welke situatie op jou van toepassing is.

Gelden de uitzonderingsregels quarantaine voor zorgmedewerkers ook voor mij?
Nee, die gelden niet voor fysiotherapeuten.

Vaccinatie

Mag ik vragen of patiënten/collega's gevaccineerd zijn?
Dat mag. Maar een patiënt of collega hoeft geen antwoord te geven. 

Mogen werkgevers werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?
Nee, werkgevers mogen werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren.

En mag ik collega's vragen om zich te laten vaccineren?
Dat mag ook. Maar het is een beslissing van de collega zelf. 

Komt er een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers?
Van een vaccinatieplicht is op dit moment (februari 2022) geen sprake. 

Klopt het dat er in zorgberoepen vastgelegd zal worden wie wel en wie niet gevaccineerd is? Geldt dat dan ook voor fysiotherapeuten?
Er is op dit moment (februari 2022) geen sprake van een (geplande) registratie van zorgmedewerkers die gevaccineerd of niet gevaccineerd zijn. Ook niet voor fysiotherapeuten. 

Mag ik aan patiënten (vooraf of in de wachtkamer) vragen of ze (volledig) gevaccineerd zijn?
Op individueel niveau mag een fysiotherapeut vragen of een patiënt gevaccineerd is. Deze patiënt hoeft dan niet te antwoorden. Voorafgaand aan een behandeling is het ook mogelijk om patiënten er (persoonlijk) op te wijzen waarom je wilt weten patiënten wel of niet gevaccineerd zijn, zodat je op een passende manier kunt behandelen. Dat kan bijvoorbeeld via de uitnodiging of bij het maken van een afspraak. Ook dan hoeven patiënten geen antwoord te geven. Bekijk hier de toelichting van de Gezondheidsraad.

Een patiënt is niet gevaccineerd en komt wel naar de praktijk, wat is het advies van het KNGF?
Binnen een praktijk kun je patiënten en collega’s vragen om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Ook blijft het natuurlijk mogelijk om een online afspraak te maken. Kies je als praktijk voor de regel om mondkapjes te verplichten, dan zul je dat op alle manieren helder, én voorafgaand aan de behandeling uit moeten dragen: op de website, aan de telefoon voorafgaand aan de behandeling, in mailcontact of in de wachtkamer. In die communicatie benadruk je dat alle patiënten een mondkapje moeten dragen, niet alleen bijvoorbeeld niet-gevaccineerde patiënten.

Mag ik in een dossier vastleggen of mensen gevaccineerd zijn?
In het medisch dossier mogen alleen gegevens vastgelegd worden die voor de behandeling van belang zijn. 'Een dossier bevat, op grond van de hoofddoelen van dossiervoering en op grond van de geldende kwaliteitseisen voor het fysiotherapeutisch handelen, waarvan dossiervoering integraal deel uitmaakt, de navolgende gegevens: gegevens die essentieel zijn in het kader van beslismomenten die voortvloeien uit het fysiotherapeutisch klinisch redeneren; gegevens in het kader van samenwerking met en overdracht van gegevens aan: collega’s (continuïteit van zorg), verwijzers, patiënten en andere zorgverleners.'

Behandeling patiënten na COVID-19

Wat is het standpunt van het KNGF als het gaat om het behandelen van patiënten die COVID-19 hadden?
De laatste versie van ons standpunt over de behandeling van patiënten die COVID-19 hadden vind je op het KNGF Kennisplatform, hier

Waar vind ik antwoord op mijn vragen over herstelzorg na COVID-19? 
Op deze pagina verzamelen we (onder het kopje herstelzorg) vragen die specifiek van toepassing zijn op het KNGF. 

 

Is het mogelijk iemand na een herbesmetting op verwijzing van de huisarts opnieuw te laten starten met een eerste behandelperiode?

Ja, dat is mogelijk. Als er sprake is van ernstige herbesmettingssymptomen van COVID-19 en in het hersteltraject daarna ernstige klachten en beperkingen bij de patiënt (die ook aan de andere voorwaarden voor paramedische herstelzorg voldoet), dan kan de patiënt opnieuw verwezen worden voor een nieuwe behandeltermijn van paramedische herstelzorg door de huisarts (bij doormaken van de 2e COVID-19 thuis) of medisch specialist (bij ziekenhuisopname wegens 2e COVID-19). Er is dan geen onderscheid tussen de eerste COVID-19 episode en de episode na herbesmetting. Dus niet het feit dat sprake is van eerste of tweede besmetting, maar de actuele symptomen en ernst van klachten en beperkingen in de herstelfase bepalen of patiënt op een nieuw (volledig) paramedisch herstelzorgtraject is aangewezen. 

Het is verstandig dat de herbesmetting goed wordt gedocumenteerd, evenals de klachten en beperkingen in de herstelfase, om latere discussies te voorkomen. Het advies is om de declaraties met de zorgverzekeraar te overleggen, omdat wellicht aantekening van de herbesmetting nodig is, omdat het anders lijkt of iemand (zonder verwijzing van een medisch specialist wegens specifieke lange termijn schade) een tweede behandeltermijn is gestart.

 

Praktijk

Wordt fysiotherapie door VWS gezien als contactberoep?
Nee, fysiotherapie is een medisch beroep. In de berichtgeving vanuit VWS en media ontstaat terugkerend verwarring. Het KNGF houdt die berichten in de gaten en neemt steeds direct contact op met de betreffende media om de berichten aan te passen. 

Wat adviseert het KNGF over hygiëne in de praktijk?
Informatie over hygiëne, ventilatie en gebruik van o.a. tablets, toegangspasjes en druppels vind je in ons hygiëneprotocol.

Hebben werknemers recht op doorbetaling als zij vanwege quarantaine thuis moeten blijven?
Wettelijk is bepaald dat een werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon als hij niet werkt, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werknemer behoort te komen. (Artikel 7:628 lid 1 BW, en in samenhang met lid 3 BW wat betreft de variabele loonafspraken.) 

Een werknemer die in quarantaine blijft, bijvoorbeeld omdat een gezinslid Covid19 heeft, heeft in beginsel recht op doorbetaling van zijn loon indien hij niet thuis kan werken.
Indien echter een werknemer bijvoorbeeld bewust naar een gebied op vakantie gaat waar code ‘oranje’ geldt, dan is het niet meer dan redelijk dat de periode van quarantaine ten laste komt van het saldo nog openstaande vakantiedagen van de betreffende werknemer. De werknemer wist immers van tevoren dat hij in quarantaine zou moeten.

Ik voel me gedwongen om te gaan werken, terwijl ik niet zeker weet of het wel veilig is. Kan ik gedwongen worden om te werken?
Jouw werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. 

Ik behoor zelf tot een kwetsbare groep, hoe ga ik daarmee om?
Als je tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je werkt. In overleg met de bedrijfsarts moet de afweging worden gemaakt of en welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en moet je de mogelijkheid krijgen werk nog niet te hervatten/andere werkzaamheden op te pakken.

Zwanger; werken met covidpatiënten

Het RIVM heeft het advies voor zwangere zorgverleners die werken met bewezen covidpatiënten aangepast op 18 mei 2022.

Samengevat betekent dit dat:

  • Zwangeren ruimer inzetbaar zijn voor werk, met uitzondering van intensieve zorg aan bewezen coronapatiënten vanaf 28 weken (in en buiten het ziekenhuis).
  • Vaccinatie van primair belang is.
  • De situatie (lees: het aantal besmettingen) kan veranderen, waardoor weer andere maatregelen nodig kunnen zijn.
  • De inzetbaarheid van zwangeren altijd maatwerk blijft; de bedrijfsarts adviseert.

 

Continuïteitsbijdrage

Meer informatie over de CB vind je in ons dossier continuïteitsbijdrage.

Herstelzorg

Waar vind ik antwoord op mijn vragen over herstelzorg na COVID-19? 
Op deze pagina verzamelen we (onder het kopje herstelzorg) vragen die specifiek van toepassing zijn op het KNGF. 

Tarieven, codes, vergoedingen

Hoe zijn de aanspraken voor patiënten na COVID-19 geregeld?
Patiënten hebben na (verdenking van) ernstige COVID met ingang van 18 juli 2020 recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende zes maanden, onder de voorwaarde dat ze bereid zijn mee te doen aan effectonderzoek. Voor de eerste zes maanden is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Deze periode kan eenmalig met zes maanden en 50 behandelingen worden verlengd , Maar dan moet er wel een verwijzing van de medisch specialist zijn.

Welke code kan ik gebruiken voor patiënten die COVID-19 hebben gehad?
Code 9363.

Wat is het tarief voor fysiotherapie op afstand?
Met Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat de gedeclareerde prestaties (videoconsult/telefonische zitting) op dezelfde wijze doortellen (één ‘tik’ per zitting) in de basis- en aanvullende verzekering van patiënten. Het KNGF vindt dat het tarief voor deze behandelingen dan ook conform het reguliere zittingentarief zou moeten zijn. 

Wat zijn de codes voor fysiotherapie op afstand?
1850: screening
1864: screening & intake & onderzoek
1870: intake & onderzoek na verwijzing
1000: zitting fysiotherapie
1920: telefonische zitting fysiotherapie

Kan ik een intake en behandeling combineren?
Wanneer een patient voor een intake bij de fysio komt mag de fysio naast de code voor de intake ook een behandeling declareren. Voor patiënten geldt het dan ook als twee afspraken.

Welke codes zijn er voor verbijzonderde fysiotherapie?
•    Individuele zitting kinderfysiotherapie (1100)
•    Individuele zitting manuele therapie (1200)
•    Individuele zitting oedeemfysiotherapie (1500)
•    Individuele zitting bekkenfysiotherapie (1600)
•    Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750)
•    Individuele zitting geriatriefysiotherapie (1775)

Spreekt het KNGF met de zorgverzekeraars ook over chronische indicaties? 
Ja, op dit moment spreken we over vergoedingen, chronische indicaties en post-operatieve revalidatie staan al wel op de agenda.

Patiënten

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?
(Bijgewerkt op 29 september 2021) Sinds de vaccinatie is de kwetsbare groep mensen versmald in vergelijking met de groepen die eerder als kwetsbaar werden omschreven door het RIVM. De meeste groepen zijn nu beschermd door vaccinatie en lopen daardoor geen verhoogd risico meer op een ernstig verloop van COVID-19. Er zijn nu twee groepen met een verhoogde kwetsbaarheid:

  • Mensen met verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 doordat ze niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen. (De 'oude' groep mensen, die zich niet laat vaccineren.)
  • Mensen met ernstige afweerstoornissen (immuun-gecompromitteerden) bij wie de vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn. Deze mensen krijgen van hun behandelend specialist een uitnodiging voor een derde vaccinatie.

Het RIVM vraagt ons om voor deze groepen de mondkapjes te blijven gebruiken, vooral omdat de kans bestaat dat deze groepen mensen anders zorg zullen mijden. Dit zijn  de adviezen van het RIVM aan deze groepen.

Aanvullende maatregelen ter bescherming van kwetsbare groepen.
Dit zijn de maatregelen die de overheid heeft genomen: