Subsidie voor digitale zorg op afstand

24 mrt 2020
Fysiotherapiepraktijken die digitale zorg willen leveren aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling “Stimuleringsregeling eHealth Thuis – COVID-19”. Het gaat om digitale zorg op afstand. Fysiotherapiepraktijken kunnen een aanvraag indienen voor €50.000,-

Toelichting voorwaarden subsidieregeling 

Een belangrijke voorwaarde is dat de subsidie primair wordt ingezet om de investering en implementatie van de digitale toepassingen voor zorg op afstand te betalen. Denk aan beeldbellen of online begeleiding van de behandeling. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Als het volledige bedrag niet wordt uitgegeven, moet je het terugbetalen. 

Hieronder lichten we alle voorwaarden toe: 

 1. Je moet zorg en/of ondersteuning aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers leveren. Zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis komt ook in aanmerking. 
 2. Je vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers. Het gaat om investeringen of implementatiekosten voor digitale zorg op afstand. 
 3. De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten zijn erop gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te heffen. 
 4. In de aanvraag beschrijf je in een paar A4 hoe je de zorg op afstand gaat realiseren. 
 5. Per goedgekeurde aanvraag wordt een vast bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld. 
 6. Maximaal de helft (25.000 euro) mag besteed worden aan de investeringskosten voor de technologie. Denk aan licentiekosten, kosten voor hosting- of installatiekosten en aanschaf van apparaten. 
 7. Maximaal 100% mag besteed worden aan implementatiekosten. Dit kunnen uren van (een) eigen medewerker(s) zijn, maar mogen ook kosten zijn van een extern hiervoor ingehuurde (advies)partij. 
 8. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. 
 9. Aanvragen moeten online worden ingediend bij de RVO met een begroting. Met steekproeven worden aanvragen gecontroleerd. 
 10. Kosten die voldoen aan de voorwaarden mogen opgevoerd worden vanaf 27 februari, de dag van de eerste besmetting. Het project mag dus als startdatum op zijn vroegst 27 februari hebben.
 11. Je geeft een de-minimis verklaring af. Dit is een verklaring dat de steun zo beperkt is, dat deze geen invloed heeft op de interne markt en dus geen staatssteun is. Dit is een gangbare verplichting bij sommige overheidssubsidies. 
 12. Het project heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Ingediende kosten voor licenties mogen een langere looptijd hebben. 
 13. Alle aanvragers moeten na beëindiging van de activiteiten in de aanvraag online een vaststellingsverzoek indienen. Hier moet als bijlage een ondertekende verklaring over de werkelijke kosten worden bijgevoegd. 
 14. Als je niet het volledige bedrag uitgeeft, moet je dit melden bij de RVO. De RVO vordert het verschil dan terug. 

Hoe dien ik een aanvraag in? 
Fysiotherapiepraktijken kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag via het RVO webportaal. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen een reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag.

De noodregeling wordt 25 maart om 09.00 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona. 

Praktijken moeten in twee à drie A4 toelichten hoe ze voldoen aan de voorwaarden van de regeling. Zij moeten een beknopte begroting hiervoor aanleveren. De RVO beoordeelt de aanvragen en zal middels een steekproeven toetsen of aanvragen aan de voorwaarden voldoen. Alle aanvragers moeten na beëindiging van de activiteiten in de aanvraag een ondertekende verklaring inzake de werkelijke kosten opsturen. 

Trefwoorden: