Tijdelijke aanspraak paramedische herstelzorg vanuit de basisverzekering

21 jul 2020
Zoals we eerder berichtten heeft Minister Van Ark (Medische zorg) het advies van het Zorginstituut overgenomen en besloten om eerstelijns paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige klachten hebben ten gevolge van COVID-19, tot het basispakket toe te laten. De paramedische herstelzorg die het betreft bestaat uit maximaal 50 sessies fysio- of oefentherapie, 8 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek. Het KNGF heeft er alles aan gedaan om het belang van fysiotherapie in de nazorg te benadrukken en is dan ook erg blij dat dit nu gezien en erkend is.

Voorwaardelijke toelating

Deze zogenoemde voorwaardelijke toelating is tijdelijk en is per 18 juli direct ingegaan. De looptijd is een jaar. Gezien de urgentie rondom het behandelen van patiënten na COVID-19 is de procedure van advies en besluit bij hoge uitzondering versneld doorlopen. Dit heeft ertoe geleid dat voor de bekostiging van zorg een snelle oplossing is gekomen.

Aan deze voorwaardelijke, tijdelijke toelating worden wel voorwaarden gesteld. Aan al deze voorwaarden moet voldaan worden:

  • Een verwijzing (voor fysio-/oefentherapie, ergotherapie en/of diëtetiek) door een medisch specialist of huisarts is vereist
  • De eerste behandeling dient binnen één maand na verwijzing plaats te vinden
  • De herstelzorg geldt voor een maximale duur van 6 maanden (vanaf de datum van de eerste zitting)
  • Na 6 maanden vindt evaluatie plaats. Als de zorg moet worden voortgezet, is een indicatie voor verlenging door een medisch specialist vereist
  • De aanspraak is inclusief multidisciplinaire afstemming en coördinatie (dit maakt dus deel uit van de prestaties)
  • Na 3 maanden rapporteert iedere betrokken paramedicus aan de huisarts over de voortgang van de behandeling
  • De paramedicus handelt en rapporteert volgens de door beroepsgroep gehanteerde standpunten en/of richtlijnen aangaande COVID-zorg
  • De patiënt dient toestemming te geven dat behandelgegevens (data) gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek
Op korte termijn zal er observationeel (retro- en prospectief) onderzoek starten om meer inzicht te kunnen krijgen in de klachten, de ernst daarvan en het herstel van patiënten na COVID-19.

Voor nu is het de inschatting dat toestemming van de patiënt voor het leveren van data aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) voldoende is.

Duur tijdelijke aanspraak
Deze tijdelijke aanspraak gaat in op 18 juli en geldt  voor zowel nieuwe als lopende behandeltrajecten. De tijdelijke aanspraak geldt niet met terugwerkende kracht: geleverde zorg vóór 18 juli valt buiten de tijdelijke aanspraakregeling.

KNGF vraagt om opheldering
Er bestaat nog veel onduidelijkheid over hoe deze zorg moet worden geregistreerd en gedeclareerd en of patiënten die al in behandeling zijn een (nieuwe) verwijzing nodig hebben. Verder zijn met ingang van deze tijdelijke aanspraak alle andere COVID-19 gerelateerde declaratie- en bekostigingsaanspraken vervallen, zoals de COVID-aanspraak na ziekenhuisopname. Ook hierover bestaan nog veel onduidelijkheden en vragen.

Het KNGF is, samen met SKF en de andere paramedische beroepsgroepen, in nauw contact en overleg met het Zorginstituut, VWS, NZa en Zorgverzekeraars Nederland om meer duidelijkheid te krijgen. Als die duidelijkheid er is, zullen we je daarover direct informeren.

Declaraties uitstellen
Op dit moment adviseren en verzoeken zorgverzekeraars om de zorg die onder deze tijdelijke aanspraak valt, pas te declareren als zij hiervoor een systeem ingericht hebben. Voor patiënten die per 18 juli onder de tijdelijke aanspraak vallen, kan de zorg tot en met 17 juli wel onder de oude aanspraak worden gedeclareerd.  

Ook hierover zullen we je informeren zodra er meer bekend is.

Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19
Voor de behandeling van patiënten na doorgemaakte COVID-19 heeft het KNGF aanbevelingen ten aanzien van fysiotherapeutische zorg -waaronder klinimetrie- beschreven in het KNGF Standpunt ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19’.

Meer informatie
We hopen snel duidelijkheid te hebben over de voorwaarden en uitwerking van deze tijdelijke aanspraak. Zodra we die hebben, zullen we je daarover informeren via de FysioEnieuws en onze website.

Trefwoorden: