Wet medezeggenschap cliënten zorgsector 1 juli in werking

3 feb 2020
Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking. Fysiotherapiepraktijken waar meer dan 25 natuurlijke personen structureel zorg verlenen, zijn vanaf dat moment verplicht een cliëntenraad te hebben.

Stappenplan 

Valt jouw praktijk onder deze regeling? We maakten een stappenplan hoe een cliëntenraad op te zetten.

Uitzonderingspositie kleinschalige zorgaanbieders
Het KNGF heeft zich, samen met andere eerstelijnsorganisaties, ingezet voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders. Dit vanwege de ongewenste lastenverzwaring en het feit dat medezeggenschap op vele manieren al is geborgd. Door deze lobby is de norm voor kleinschalige zorgaanbieders verhoogd: van 10 naar meer dan 25 zorgverleners. Hierdoor wordt het grootste deel van de fysiotherapiepraktijken uitgezonderd.

Model-medezeggenschapsregeling
Het KNGF en de andere eerstelijnspartijen ontwikkelen samen met LSR en NCZ een model-medezeggenschapsregeling. Aan de hand van dit model kunnen fysiotherapiepraktijken samen met hun cliëntenraad een eigen medezeggenschapsregeling opstellen.  

Voor het opstellen van de medezeggenschapsregeling hebben fysiotherapiepraktijken en cliëntenraad een half jaar de tijd (artikel 25 Wmcz 2018). Dus deze moet uiterlijk 1 januari 2021 klaar zijn. 

Trefwoorden: