Uitkomsten KNGF Meldpunt Contractering Fysiotherapie

6 feb 2020
De afgelopen maanden kregen we via het Meldpunt Contractering Fysiotherapie 299 meldingen binnen. Een stuk minder dan vorig jaar. Gezien de onvrede die we buiten het meldpunt luid en duidelijk horen, vinden we dat een zeer onbevredigend aantal.

Blijf knelpunten signaleren!

Het KNGF roept fysiotherapeuten dan ook op om mee te (blijven) werken aan het signaleren van de knelpunten. Op onze beurt zorgen wij dat het  voor fysiotherapeuten eenvoudiger wordt om ervaringen te delen.

Uitkomsten dit jaar en wat we ermee doen
De meeste meldingen gingen dit jaar over het tarief en de behandelindex. En 45% van de melders gaf aan dat ze bezwaar maakten tegen het contract, maar uiteindelijk toch tekenden. 
De top-5 meldingen gingen over:
1.    Tarief
2.    Behandelindex
4.    Onderhandelingspositie/ differentiatiecontract
5.    PREM
5.    Selectieve inkoop

Een veel geuite wens was het kunnen declareren van meerdere behandelingen op één dag, bijvoorbeeld van gespecialiseerde fysiotherapie. We vroegen de NZa naar hun mening hierover en zij gaven aan dat vanuit de prestatiebeschrijving en wet- en regelgeving er geen belemmeringen zijn om twee prestaties op één dag te declareren. We pleiten daarom bij verzekeraars ervoor hier een oplossing voor te vinden.

Feiten
Uit het meldpunt kwam verder naar voren dat:
•    45% van de melders bezwaar maakte, maar wel tekende 
•    32% van de melders geen melding maakte van zijn klacht bij de desbetreffende verzekeraar.
•    Waar vorig jaar 19% van de melders aangaf een eigen contract te hebben aangeboden, was dat dit jaar 2%. Deze groep is verschoven naar onder protest getekend.
•    Juridische bijstand door de respondenten vrijwel niet wordt ingezet in het contracteerproces.

Meldingen voor de NZa en ACM
Een aantal vragen stelden we in samenwerking met de NZa en ACM. We hebben 14 meldingen doorgezet naar de NZa. Net als het KNGF kreeg ook de NZa minder meldingen binnen. Toch betekent dit niet dat zonder meer geconcludeerd mag worden dat er minder onvrede is.
De NZa heeft onlangs een enquête uitgezet onder fysiotherapeuten en zorgverzekeraars om informatie op te vragen over de contractering 2020. Er vindt nog overleg plaats tussen de NZa en KNGF over de uitkomsten. Ook praten we dan verder over de opvolging van de punten waarop de NZa verzekeraars heeft aangesproken naar aanleiding van de uitkomsten van het meldpunt uit 2018.

Verduidelijken concurrentieregels
Een aantal meldingen gaven we dit jaar door aan de ACM. Er waren 73 melders die zeiden dat zij vonden dat er sprake leek te zijn van afstemming tussen verzekeraars. Gewezen werd op gelijke tarieven en overige voorwaarden zoals de behandelindex en serviceaspecten. Ook vorig jaar werden hier meldingen over gedaan.  Een van de acties die we samen met de ACM hebben uitgevoerd is het verduidelijken van de concurrentieregels. 

Hoe verder?
We bespreken met verzekeraars de meldingen die we binnenkregen. In januari stuurden we de verzekeraars een brief om aan te geven waar volgens ons knelpunten zitten. 
Ook onderzoeken we momenteel de contracteergraad om te achterhalen in welke mate fysiotherapeuten deze contracteerronde hebben besloten te contracteren. Praktijkhouders ontvingen hiervoor vorige week een vragenlijst. 


 

Trefwoorden: