Voortgang Programma (Ont)regel de zorg

10 okt 2019
Op 4 oktober heeft de minister van VWS een brief naar de Tweede kamer gestuurd over de voortgang van het Programma (Ont)regel de zorg. In het kader van de zogenaamde Merkbaarheidscan is onder fysiotherapeuten (en andere beroepsgroepen) geïnventariseerd welke regels binnen het actieprogramma in hun optiek op korte termijn aangepast moeten worden. Daaruit kwam deze top 3 naar voren.

Top 3

  • Versimpelen van richtlijn voor het invullen van bepaalde velden in het patiëntendossier en de tussenmeting.
  • Vereenvoudigen van de begin- en eindmeting in het EPD en schrappen van de verplichting de meting altijd te doen
  • Beperken (beheers)audits door externe partijen

Wat is de stand van zaken? 

Dossiervoering en begin- en eindmeting
In het afgelopen jaar is gewerkt aan vereenvoudiging van de Richtlijn Dossiervoering. Vanaf 1 januari 2020 zal gewerkt gaan worden met deze nieuwe Richtlijn. Hierin is ook het vereenvoudigen van de begin- en eindmeting en het schrappen van de verplichting meegenomen. 

Beheersaudits
Het aantal beheersaudits van verzekeraars behoorlijk is teruggebracht. Twee verzekeraars werken nog met beheersaudits (niet te verwarren met materiële controles), maar geven hieraan geen prioriteit. 

En verder…
Naast deze drie punten is door de betrokken partijen gewerkt aan de invoering van de landelijke behandelindex (per 15 juni 2019), uniformering van de dscph per 1 januari 2020 en het vervangen van de verwijzing door een arts voor chronische aandoeningen door een bewijs van diagnose van de aandoening. De effecten daarvan zullen pas later merkbaar worden.
De verplichte beleids- en jaarplannen (met uitzondering van Plusovereenkomsten) en de herhaalverwijzing zijn eerder al geschrapt. 

Lees het statusrapport Merkbaarheidsscan 

Lees de brief van de minister aan de Tweede Kamer
 

Trefwoorden: