Overleg vermelding BIG-nummers (2)

23 mei 2019
Op 11 april meldden we dat het bestuurlijk overleg over een verplichte vermelding van BIG-nummers gepland was in mei. Inmiddels is bekend dat dit bestuurlijk overleg is verplaatst naar 13 juni a.s.

Onnodige administratieve lasten

Intussen heeft het KNGF, samen andere artikel 3-beroepsverenigingen in een brief opnieuw aandacht gevraagd voor de aanpassing van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met betrekking tot de bekendmaking van het BIG-nummer. We hebben (nogmaals) duidelijk gemaakt dat de uitwerking leidt tot onnodige administratieve lasten en stellen voor om de AMvB dusdanig te wijzigen dat een beroepsbeoefenaar uitsluitend verplicht wordt ervoor te zorgen dat zijn BIG-nummer kenbaar wordt gemaakt:
•    op door hem of onder zijn verantwoordelijkheid gebruikte websites waarop hij zich als zodanig naar buiten toe presenteert, dan wel 
•    zo spoedig mogelijk na een verzoek om bekendmaking van zijn BIG-nummer 

Aanpassing AMvB
De voorzitter of directeur van het KNGF zal deze standpunten in het overleg van juni kracht bijzetten. Vervolgens wordt de minister geïnformeerd over de uitkomsten. Daarna besluit de minister of en zo ja hoe, hij de AMvB aanpast. Tot die tijd zal de Inspectie Gezondheidszorg niet handhaven op het vermelden van een BIG-nummer.
 

Trefwoorden: