Landelijke behandelindex: minder administratie

14 mei 2019
Woensdag 15 mei sturen zorgverzekeraars aan alle praktijken waarmee zij een contract hebben, een brief met informatie over de landelijke behandelindex (BI). De inhoud van deze brief is grotendeels hetzelfde, maar omdat elke zorgverzekeraar de BI anders toepast zal er per zorgverzekeraar ook deels andere informatie in staan.

Doorontwikkeling

De landelijke behandelindex is een doorontwikkeling van de bestaande behandelindex. Deze doorontwikkeling is onderdeel van de zogenaamde Bestuurlijke Afspraken. De eerste stap in de doorontwikkeling van de BI was de uniformering van de berekeningsmethode van de behandelindex. Daarmee hebben de praktijken nu ervaring opgedaan. De vervolgstap die nu is genomen, is de landelijke behandelindex. Vanaf begin juni krijgt iedere praktijk nog maar één behandelindex. Deze is gelijk voor alle zorgverzekeraars die de behandelindex hanteren.

De landelijke behandelindex is op meer gegevens gebaseerd dan de nu per zorgverzekeraar verschillende behandelindex. De data van vrijwel alle zorgverzekeraars zijn samengevoegd. Daardoor is de landelijke behandelindex betrouwbaarder. 
Het invoeren van een landelijke behandelindex betekent direct een verlichting van de administratieve lasten voor fysiotherapeuten. Immers, hij is hetzelfde bij alle zorgverzekeraars.

Een stap
Het KNGF ziet de invoering van een landelijke behandelindex als een goede stap in het streven naar vermindering van administratieve lasten. Dat laat onverlet, dat sommige zorgverzekeraars in strijd met het standpunt van het KNGF, de BI nog steeds als afrekeninstrument gebruiken, in plaats van als indicator om tot een gesprek te komen.
Daarnaast waarschuwt het KNGF voor een mogelijk nadeel. De BI kan als gevolg van deze eenvormige rekenmethodiek per praktijk hoger of lager uitvallen dan nu het geval is. Immers, hij wordt berekend aan de hand van een veel grotere hoeveelheid gegevens. Het KNGF adviseert praktijken die als gevolg van de invoering van de landelijke behandelindex een tegenvallende BI krijgen, daarover direct bij de betreffende zorgverzekeraar te reclameren.
Ook stelt het KNGF nadrukkelijk dat invoering van de landelijke behandelindex alleen maar een tussenstap is, in het streven om te komen tot invoering van een resultaatindex, waar zorgverzekeraars in het kader van de Bestuurlijke Afspraken overigens mee hebben ingestemd.

Vektis bouwt op dit moment aan een website waar de behandelindex en de spiegelinformatie te vinden zijn . Op die site komt ook een lijst met veel gestelde vragen en er is aanvullende informatie te vinden over de landelijke behandelindex

Niet alle zorgverzekeraars doen mee aan de landelijke behandelindex:

•    DSW (+ labels Stad Holland en InTwente): legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, ontwikkeling van het vak en doelmatige zorg bij de fysiotherapeut en de beroepsgroep.

•    ONVZ: vindt dat kwalitatief goede zorg in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de beroepsgroep en zorgaanbieders zelf. Daarom sluiten wij ook met onze voorwaarden aan bij de richtlijnen, kwaliteitseisen en registers die door de beroepsgroep zijn opgesteld. We stellen alleen aanvullende eisen als dat in het belang is van onze verzekerden en/of als dat nodig is om onze taak als zorgverzekeraar goed uit te voeren

•    A.S.R. : ziet de behandelindex en de PREM momenteel niet als bruikbare maatstaven voor het meten van kwaliteit en zal deze niet gebruiken als differentiatie-instrumenten.

•    IptiQ (valt onder Caresq): sluit met het inkoopbeleid ook aan bij de normen en richtlijnen vanuit de beroepsgroep en beperken aanvullende registraties tot een minimum

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.