Steun in de rug voor fysiotherapeuten. Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022

16 mei 2019
Minister Bruno Bruins heeft het voor elkaar. Deze week -14 mei- sloot hij een Bestuurlijk Akkoord met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Paramedisch Platform Nederland (PPN), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), Patiëntenfederatie Nederland (PFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Wat zijn de afspraken over de behandelindex, PREM en kostprijs en kostenonderzoek?

What’s in it voor fysiotherapie?

Eerder deze week publiceerden we al over de invoering van de landelijke behandelindex. De tussenstap op weg naar een resultaatindex. De DCSPH is geüniformeerd en gereduceerd, wat de administratieve belasting vermindert. De omstreden PREM-vragenlijst is niet langer de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. Hij wordt geïntegreerd in zorgkaartnederland.nl. Daarbij is het doel een verlichting van administratieve en financiële lasten en het verleggen van de verantwoordelijkheid voor veilige data-doorlevering.

Wezenlijk extraatje

Deze Bestuurlijke Afspraken zijn voor de fysiotherapie een belangrijke tussenstap op weg naar een beter functionerend zorgstelsel met een goede positionering van de beroepsgroep. Dat wordt eens te meer bewezen door de passage over de tarieven in de fysiotherapie (6.c). Deze passage was in de oorspronkelijke opzet van de Bestuurlijke Afspraken niet opgenomen. Dat hij er nu wél in staat, geeft aan dat partijen -dus ook de minister en ja, ook zorgverzekeraars- inzien, dat voor het realiseren van De Juiste Zorg op de Juiste Plek, er ook sprake moet zijn van De Juiste Beloning voor de Juiste Zorg.

Kostprijsonderzoek

Op het allerlaatste moment heeft het KNGF het voor elkaar gekregen om in het akkoord te laten opnemen dat partijen een gezamenlijk kostprijs/kostenonderzoek laten uitvoeren en aan de slag gaan met de uitkomsten daarvan. Dat onderzoek bestaat uit een kostprijsonderzoek in combinatie met een onderzoek naar de betaalbaarheid van de zorg, waarbij de totale beschikbare middelen voor de paramedische zorg niet op voorhand vaststaan.

Handen en voeten

Ook op de langere termijn is dit Bestuurlijk Akkoord van belang voor de fysiotherapie en fysiotherapeuten. Met dit akkoord is budget vrijgemaakt voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en richtlijnen. Blijkbaar vindt de minister dit ook van groot belang: hij stelt hiervoor 15 miljoen euro te beschikking. Daarmee geeft hij handen en voeten aan de lijn van De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Fysiotherapeuten zijn bij uitstek de zorgverleners die de juiste zorg op de juiste plek leveren, maar om die positie te behouden zijn voortdurend onderzoek, professioneel handelen en transparantie in kwaliteit basisvoorwaarden.

Wat vooraf ging

De onderhandelingen begonnen met het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg in 2017. Wat volgde, waren jarenlange -soms moeizame- besprekingen over uiteenlopende belangen en meningen. Een taai proces waarin het KNGF enorm veel tijd en energie heeft gestoken, maar ook een noodzakelijke inspanning om de positie van fysiotherapie en fysiotherapeuten te behouden en te versterken. Dit is in het belang van de beroepsgroep zelf, maar zeker ook in het belang van goede zorg voor de patiënt waarin de huidige knelpunten zoveel mogelijk worden weggenomen.

Breng je stem uit

De Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg  (2019-2022) worden begin juli door de betrokken partijen ondertekend onder voorbehoud dat de leden van de diverse organisaties instemmen met het akkoord. Om die reden legt het bestuur van het KNGF dit akkoord met een positief stemadvies voor aan de Algemene Ledenvergadering op 13 juni aanstaande. In de 2 weken daaraan voorafgaand kunnen KNGF-leden hier ook digitaal over stemmen. Zij krijgen daarvoor op 29 mei een mail met een persoonlijke stemcode.

De tekst van dit akkoord vind je hier. We publiceren volgende week ook nog een factsheet over de Bestuurlijke Afspraken.

Trefwoorden: