Eerste lijn vraagt aandacht voor visie op Wmcz aan Eerste Kamer

15 jan 2019
De Eerste Kamer buigt zich binnenkort over het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz). Eerstelijnsorganisaties van huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten hebben gezamenlijk hun visie op het wetsvoorstel onder de aandacht gebracht van de senatoren.

Visie eerstelijnsorganisaties

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is uitgebreid gesproken over de bijzondere positie van de eerste lijn. Als zorgorganisaties hebben wij meermaals gepleit voor het uitzonderen van kleinschalige zorgaanbieders met minder dan 50 zorgverleners van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad. Dit is een bewust en principieel standpunt, omdat wij ons zorgen maken over een toename van de administratieve druk en organisatorische en financiële lastenverzwaring bij de uitvoering van de voorgenomen wetswijziging. Een lastenverzwaring die ten koste gaat van de tijd die aan patiëntenzorg kan worden besteed. Bovendien zijn wij van mening dat met alternatieve en/of informele vormen van medezeggenschap en patiëntenparticipatie eenzelfde, zo niet beter, resultaat wordt bereikt, zoals nu al in de dagelijkse praktijk gebeurt.  

Meer dan 25 natuurlijke personen 
Tijdens de discussie in de Tweede Kamer is gebleken dat er onvoldoende steun is de grens naar 50 zorgverleners te verhogen. In het gewijzigd wetsvoorstel is vervolgens bepaald de grens bij meer dan 25 natuurlijke personen te leggen. Dit geldt alleen voor instellingen waar cliënten niet gedurende ten minste een etmaal kunnen verblijven of die bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen zorg verlenen. Gezien de gevoerde discussie is deze grens naar onze mening het best werkbare voorstel voor kleinschalige zorgaanbieders in de eerste lijn.  

Aandachtspunten implementatie wet 
Daarnaast vragen we als eerstelijnsorganisaties van huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in een gezamenlijke brief aan de Eerste Kamer aandacht voor de volgende punten:  

  • Wie vallen er onder het begrip ‘natuurlijke personen die zorg verlenen’? 

  • Behoefte aan voorbeelddocumenten 

  • Datum inwerkingtreding 

  • Kosten medezeggenschap niet verdisconteerd in tarieven.  

Vervolg proces 
Deze week sturen de senatoren hun schriftelijke vragen in over de voorgenomen wetswijziging. Naar verwachting zal minister Bruins (VWS) na enkele weken zijn antwoorden naar de Eerste Kamer sturen. Daarna besluit de Vaste Kamercommissie van VWS in de Eerste Kamer of zij voldoende informatie heeft om over het wetsvoorstel een afrondend debat te voeren met minister Bruins. 

Trefwoorden: