Overleg NZa – AP – KNGF – ONVZ over controle

24 jan 2019
Op 16 januari vond, in vervolg op het bestuurlijk overleg tussen KNGF en ONVZ van 2 januari, overleg plaats tussen het KNGF en ONVZ in aanwezigheid van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Persoonsgegevens. Doel van het overleg was het bespreken van de procedure rondom de voorgestelde controle van ONVZ naar een groep van ongeveer 1300 verzekerden met een aantal behandelingen fysiotherapie dat substantieel afwijkt van door de beroepsgroep opgestelde, landelijke richtlijnen.

Toestemming

Eerder is ook de Patiënten Federatie Nederland (PF NL) geïnformeerd. De NZa en de AP hebben in het voorgaande overleg kennis genomen van de achtergronden van de controle en de gevolgde procedure. ONVZ is de controle gestart met een verzoek aan verzekerden, hetgeen inhoudt dat zij als patiënt ONVZ toestemming geven om medische gegevens op te vragen bij de fysiotherapeut voor zover dat voor de controle nodig is. 

Conclusies
Op basis van het gezamenlijk overleg zijn het KNGF en ONVZ tot een aantal conclusies gekomen. ONVZ heeft – buiten de weg van toestemming van verzekerden – de mogelijkheid om informatie over specifieke behandeltrajecten op te vragen bij zorgverleners (detailcontrole). Het was formeel dus niet noodzakelijk om toestemming te vragen. Bedoeling daarvan was evenwel om verzekerden te informeren dat gegevens van hen kunnen worden opgevraagd bij hun fysiotherapeut, en zich bij voorkeur met toestemming tot de fysiotherapeut te kunnen wenden. Hiermee is mogelijk, onbedoeld, de indruk gewekt dat deze toestemming verplicht was. Daarnaast heeft KNGF aangegeven dat met de aard van dit verzoek de suggestie werd gewekt dat de fysiotherapeuten nalatig zouden zijn. 

Betrekken en informeren 
ONVZ betreurt dat hiermee onrust is ontstaan. ONVZ zal zich inspannen om de betrokken fysiotherapeuten goed te betrekken en te informeren. Dat laat onverlet dat ONVZ een detailcontrole mag uitvoeren zonder specifieke controleplannen aan de verzekerden of zorgaanbieders te moeten verstrekken, zolang ONVZ toelicht waarom zij deze controle uitoefent.

Stapsgewijs contact 
Met deze inzichten zal ONVZ het hiervoor genoemde onderzoek continueren. Het vervolg zal zijn dat ONVZ stapsgewijs contact opneemt met de betrokken fysiotherapeut(en), dus niet met de verzekerde, om verdere informatie in te winnen over de ingezette behandelintensiteit. ONVZ zal de fysiotherapeuten hierbij ook nader informeren over de controle. Op basis van hoor en wederhoor streeft ONVZ er naar dat een gedeelde visie zal ontstaan tussen verzekerde, fysiotherapeut en ONVZ over het ingezette behandeltraject en het vervolg er van.

Open verstandhouding 
Zowel het KNGF als ONVZ hechten veel waarde aan een onderlinge open verstandhouding en hebben afgesproken om elkaar goed over het vervolg te blijven informeren. Voor het KNGF is belangrijk dat het fysiotherapeutisch handelen gebaseerd blijft op het toepassen van vastgelegde richtlijnen. De bij de ONVZ betrokken fysiotherapeuten kunnen indien daar aanleiding voor is, hun ervaringen blijven delen via het KNGF Meldpunt. Het KNGF zal haar ervaringen ook meenemen in haar overleg met Zorgverzekeraars Nederland.

Trefwoorden: