Opbrengst KNGF Meldpunt Contractering Fysiotherapie 2018

17 jan 2019
In het najaar van 2018 lanceerde het KNGF het Meldpunt Contractering Fysiotherapie. Ons doel was om de knelpunten in de contractering te signaleren en waar mogelijk te objectiveren. Fysiotherapeuten konden bij het Meldpunt (met behulp van een eenvoudige vragenlijst) hun ervaringen met het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars melden. In totaal kwamen er 853 meldingen binnen.

Wat doen we met deze meldingen?

De uitkomsten nemen we mee in onze gesprekken met zorgverzekeraars over het inkoopbeleid 2020 en in overleg met stakeholders.

De uitkomsten van het Meldpunt dienden als basis voor onze gesprekken met instanties die verbetering kunnen brengen in de knelpunten. Zoals:

  • Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa)
  • Autoriteit Consument en Markt (ACM)
  • Verzekeraars

Wat is er opgehaald?
Fysiotherapeuten konden hun ervaringen melden met behulp van een eenvoudige vragenlijst over de inhoud van het contract en over het contracteerproces. Daarbij waren ook vragen die we in samenwerking met de NZa en de ACM hebben opgenomen. De knelpunten waar deze instanties iets mee kunnen, hebben we direct aan hen doorgegeven.    

In de meldingen vormen deze onderwerpen de top 5:

  1. PREM
  2. Onderhandelingspositie
  3. Tarief
  4. Behandelindex (BI)
  5. Het eigen contract

Wat heeft het KNGF met de meldingen gedaan?
Zoals gezegd hebben we sommige meldingen meteen doorgezet naar de ACM en de NZa. Met beide organisaties heeft het KNGF overleg gevoerd. Wat hebben de ACM en de NZa met de meldingen gedaan of wat gaan zij nog doen?

NZa
De NZa ontving in totaal bijna 800 meldingen over het zorginkoopproces paramedische zorg. Zij maakt zich zorgen het beeld van grote ontevredenheid die uit de meldingen naar voren komt. De NZa heeft iedere zorgverzekeraar een informatiedocument gestuurd, waarin alle meldingen –zowel over het zorginkoopproces als over de inhoud van het contract – over die verzekeraar zijn verwerkt. Zorgverzekeraars hebben drie maanden de tijd om aan de NZa te laten weten hoe zij de informatie hebben gebruikt om het zorginkoopproces te verbeteren.

De NZa heeft met vier verzekeraars contact opgenomen om specifieke meldingen te bespreken. Een deel van de melders vond het delen van persoonlijke informatie bezwaarlijk omdat zij niet het risico willen lopen dat een verzekeraar er consequenties aan verbindt. Dit maakt het lastig om de meldingen te onderzoeken.

ACM
De ACM houdt toezicht op de naleving van de mededingingsregels.  Die regels gelden ook voor zorgverzekeraars. Veel fysiotherapeuten menen dat zorgverzekeraars onderling afstemmen over de inkoop van fysiotherapie. Hierbij worden enkele veelvoorkomende voorwaarden genoemd, zoals de BI, de PREM en het tarief. KNGF en ACM constateren dat er onder fysiotherapeuten vooral veel onduidelijkheid is waarover zorgverzekeraars wel en niet met elkaar over mogen overleggen. Het KNGF maakt binnenkort, in samenwerking met de ACM, een artikel om meer duidelijkheid te creëren. De ACM heeft daarnaast in meer algemene zin met Zorgverzekeraars Nederland het belang besproken om te blijven bewaken dat haar leden de mogelijkheden en grenzen bij onderling overleg respecteren.

Wat heeft het Meldpunt opgeleverd?
De inzet van het Meldpunt heeft voor een grotere betrokkenheid gezorgd van de NZa en de ACM. Wat het resultaat is van deze betrokkenheid zal komend jaar moeten blijken. Zorgverzekeraar CZ informeerde naar de meldingen en publiceerde een Q&A op de website over de onderwerpen die over CZ waren gemeld.

Inzet voor 2020
Binnenkort zal het KNGF haar inzet voor de contracten 2020 bekend maken bij alle verzekeraars. Uiteraard nemen we daar ook de gesignaleerde knelpunten in mee.
Op 1 september 2019, als de volgende contracteerronde van start gaat, stellen we het Meldpunt opnieuw open. Zo blijft het KNGF – samen met zijn leden – werken aan een verbetering van de contracten voor fysiotherapeuten.

Heb je in 2018 een melding gedaan bij het KNGF Meldpunt? Dank hiervoor! Samen staan we sterk(er). Doe je dit jaar weer mee?

Trefwoorden: