Het succes van Persoonsgerichte Perioperatieve Netwerkzorg - Health Deal

7 feb 2019
Patiënten die niet fit zijn en een operatie ondergaan hebben na deze operatie een verhoogd risico op complicaties. Om dit risico tegen te gaan zijn er nieuwe preoperatieve zorgpaden ontwikkeld: met prerevalidatie vóór een operatie. De eerste pilots zijn succesvol. Met de Health Deal wordt de pilot verder ontwikkeld. KNGF ondersteunt deze Health Deal.

Achtergrond

Een niet-fitte patiënt die een operatie ondergaat, heeft na de operatie een verhoogd risico op complicaties en een vertraagd of onvolledig functioneel herstel. En dat is niet in het belang van de patiënt, het maakt de zorg duurder dan nodig en moeilijker te plannen. Fitte patiënten lopen dat risico minder snel. Om het risico op complicaties te ondervangen zijn er nieuwe perioperatieve zorgpaden ontwikkeld. De grootste innovatie is dat patiënten waarvoor een operatie is gepland eerst preoperatief worden gescreend op herstelrisico. Vervolgens verbeteren kwetsbare patiënten met prevalidatie op maat hun fitheid,  om risico’s van vertraagd of onvolledig herstel te verlagen. De prevalidatie omvat meestal fysieke training en een voedingsinterventie, soms ook psychologische zorg of leefstijlverandering.   
Een aantal “koploper” ziekenhuizen heeft een dergelijk nieuw perioperatief zorgpad voor tenminste één type operatie georganiseerd en succesvol in gebruik genomen. Begeleiding door met name fysieke training, en soms ook van andere interventies, gebeurt bij voorkeur bij de patiënt thuis. Daartoe hebben diverse koploper ziekenhuizen een regionale samenwerking georganiseerd met speciaal getrainde eerstelijns paramedici, waaronder fysiotherapeuten. 

Noodzaak om op te schalen en de daartoe op te lossen knelpunten  
Dankzij deze pilotstudies is een groeiende groep medisch specialisten ervan overtuigd dat de persoonsgerichte perioperatieve netwerkzorg noodzakelijk is en dus toegankelijk moet worden voor alle niet-fitte patiënten die een geplande operatie willen ondergaan. Om dit te bereiken wordt eerst het pilotstadium afgesloten en de nieuwe aanpak vervolgens opgeschaald. Om zo een landelijke dekking te bereiken.  
De ervaring van koplopers en ziekenhuizen die eveneens met deze zorginnovatie willen starten, leert wel dat er dan eerst een aantal knelpunten opgelost moeten worden.   

De oplossingen van de Health Deal 
Het doel van een Health Deal is het vinden van eerste oplossingen voor de geconstateerde knelpunten en die oplossingen op basis van ervaringen tijdens de looptijd van de Health Deal verder te verbeteren, om de landelijke uitrol van het nieuwe zorgproces te realiseren.  
Eind 2017 stelden het KNGF en de NVZF, samen met MUMC+, UM, TNO, Care IQ en met steun van diverse ‘koploper’-ziekenhuizen, de Health Deal Persoonsgerichte Perioperatieve Netwerkzorg voor aan het ministerie van VWS. Dit voorstel werd positief ontvangen. 
Sindsdien is de Health Deal met diverse partijen (ziekenhuizen, beroepsorganisaties, verzekeraars, patiëntenfederatie, FME en VWS) verder ontwikkeld. Het voorstel is dat zij samenwerken om zo het doel van de Health Deal te bereiken. Aan de hand van vier actielijnen. 

Actielijn 1: Perioperatieve zorginhoud  
Doel is het beschrijven van de noodzakelijke perioperatieve zorginhoud en -organisatie en het vinden van mogelijkheden om de zorginhoud mede door studie van eigen zorgdata verder te ontwikkelen. Opschaling helpt de kwaliteit van de nieuwe zorgpraktijk te 
verzekeren, de waarde van de zorg voortdurend te vergroten en toekomstige contractering eenduidiger te maken.   

Actielijn 2: Praktijkuitwisseling en competentieopbouw  
De doelen van deze actielijn zijn het bevorderen van de overdracht van goed werkende praktijkoplossingen van ervaren naar startende ziekenhuizen en het op landelijke schaal ondersteunen van competentieopbouw voor zorg dichtbij de patiënt. 

Actielijn 3: Een duurzaam economisch model  
Het doel van deze actielijn is dat betrokken ziekenhuizen en eerstelijns zorgverleners kunnen werken met een bekostigingsmodel dat hen het vertrouwen geeft om persoonsgerichte perioperatieve netwerkzorg te starten en duurzaam te leveren, inclusief risicostratificatie en begeleiding van prevalidatie voor alle patiënten met een hoog risico op vertraagd of onvolledig herstel.  

Actielijn 4: Faciliterende producten en diensten  
Doel is het gecoördineerd en gezamenlijk door bedrijven en gebruikers laten onderzoeken welke nieuwe producten, diensten en businessmodellen nodig zijn om de opschaling en waardeverhoging van perioperatieve netwerkzorg te ondersteunen. Klantgerichte ontwikkeling en uiteindelijk beschikbaarheid van zulke producten en diensten worden bevorderd.  

Hoe verder? 
Het doel is om de Health Deal in het voorjaar van 2019 van start te laten gaan voor een looptijd van twee jaar.  
De beoogde Health Deal wordt georganiseerd als een programma, gefaciliteerd door de overheid. Werkgroepen helpen de belangrijkste aspecten van de perioperatieve zorgpaden in te vullen, door de kennis van al ervaren zorgcentra te delen voor een snelle start van nieuwe deelnemers, waaronder zorgverleners, ziekenhuizen, verzekeraars en private partijen. De werkgroepen communiceren en ontwikkelen kennis en ervaringen binnen de Health Deal voortdurend verder. Een overkoepelende stuurgroep doet uiteindelijk aanbevelingen voor een blijvend succesvolle implementatie en verdere ontwikkeling van persoonsgerichte perioperatieve netwerkzorg. 

Via onze nieuwsbrief houden we leden op de hoogte van de ontwikkelingen en bijeenkomsten in het land.  
Het KNGF ondersteunt dit initiatief financieel vanuit het programma intramuraal. Naast het KNGF is de NVZF actief betrokken bij dit traject. De Noaber Foundation heeft subsidie ter beschikking gesteld om de Health Deal nader vorm te kunnen geven. CareIQ geeft uitvoering aan de opdracht om de Health Deal tot stand te brengen.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Hugo Ouwendijk of Bouwien Douwes van het projectteam intramuraal. 

Trefwoorden: