Inkoopbeleid fysiotherapie 2020: geen reden tot juichen

12 apr 2019
Op 1 april j.l. hebben zorgverzekeraars hun inkoopbeleid 2020 gepubliceerd. Het KNGF heeft per zorgverzekeraar een grondige analyse van dit beleid gemaakt.

Sinds 12 april staan de analyses op de website

De analyses van het inkoopbeleid vind je hier.

Vooruitlopend op de publicatie van het inkoopbeleid heeft het KNGF de inzet op 5 belangrijke punten per brief aan zorgverzekeraars bekend gemaakt.

1. Behandelindex niet als strafmaatregel maar als indicator voor een gesprek en invoering van een landelijke Behandelindex per 2020

2. Prem: geen uitzetpercentages en responspercentages meer; vanaf 2020 moet de Prem worden ondergebracht bij Zorgkaart.nl

3. Significante verhoging van alle basistarieven

4. Een uniforme DCSPH per 2020

5. Reductie van administratieve lasten met 25%

De analyse van het inkoopbeleid geeft een wisselend beeld als het gaat om de vraag hoe zorgverzekeraars tegemoet komen aan de inzet van het KNGF.

Landelijke Behandelindex

De algemene conclusie is dat zorgverzekeraars de landelijke Behandelindex voor de contracten van 2020 zullen gaan hanteren. Dat was ook de inzet van het KNGF, naast het feit dat het KNGF samen met de Patiëntenfederatie streeft naar een evenwichtige Resultatenindex als vervanging van de Behandelindex. Het KNGF dringt er verder op aan dat de Behandelindex in de tussentijd in ieder geval alleen wordt ingezet als indicatie voor een gesprek. 
Deze nieuwe landelijke Behandelindex lijkt heel mooi, zeker op termijn, maar kan in dit overgangsjaar nog behoorlijke consequenties hebben. Waar praktijken in 2019 een gunstig behandelgemiddelde haalden, kan dat met de nieuwe, landelijke berekeningsmethode ineens anders zijn (en andersom). De contractanten hebben daar geen invloed op. Daarnaast is het de vraag hoe zorgverzekeraars met de uitkomsten in 2020 omgaan. De Behandelindex wordt in tegenstelling tot de inzet van het KNGF nog te vaak als afrekeninstrument, in plaats van als gespreksindicator ingezet. Administratieve lastenverlichting als gevolg van de landelijke Behandelindex is pas in 2021 te merken.

PREM

Ook de KNGF-eis met betrekking tot inzet van de PREM wordt ingewilligd. Op een enkele uitzondering voor wat betreft de uitzetpercentages na, stellen zorgverzekeraars op dit gebied geen eisen meer aan fysiotherapeuten. Het KNGF streeft ernaar om de PREM-uitslagen zichtbaar te maken op zorgkaart.nl. Zorgverzekeraars en de Patiëntenfederatie hebben toegezegd hieraan mee te werken.

Tarieven

Zorgverzekeraars maken in hun inkoopbeleid geen tarieven bekend. Dat gebeurt in het najaar.
Wat opvalt is dat VGZ al eerder een gemiddelde tariefsverhoging aankondigde van 5%. Voor welke VGZ-contracten die verhoging zal gelden en in welke mate is echter nog niet duidelijk. Het is niet duidelijk of andere zorgverzekeraars dergelijke verhogingen overwegen, maar de stap van VGZ betekent dat onder zorgverzekeraars het besef doordringt dat het vergoedingenbeleid in de huidige vorm niet langer houdbaar is. Het KNGF ziet een 5% tariefsverhoging niet als significant.

Uniforme DCSPH

De uniforme DCSPH is geen onderdeel van het inkoopbeleid van verzekeraars. Het KNGF wil samen met alle zorgverzekeraars de uniforme DCSPH invoeren per 2020. Zorgverzekeraars Nederland heeft meegedeeld dat dit gaat lukken.

Nieuwkomers

Zorgverzekeraars willen nieuwkomers in de fysiotherapie niet zomaar meer een contract geven. Eerst wordt gekeken naar het aanbod van fysiotherapie in een bepaald gebied, voordat besloten wordt om wel of niet een contract aan te bieden. Dit is niet alleen maar een selectie op basis van aantal. Er zal ook gekeken worden naar de inhoud van het aanbod, zoals bijvoorbeeld het specialisme.
Het KNGF is onaangenaam verrast door deze selectiemethode, omdat eerder uit capaciteitsonderzoek (o.a. van Nivel) is gebleken dat vraag en aanbod op dit moment redelijk in evenwicht is en dat naar verwachting op afzienbare termijn een tekort aan fysiotherapeuten ontstaat. Vanzelfsprekend gaat het KNGF dit punt bij zorgverzekeraars onder de aandacht brengen.

Meerwaarde fysiotherapie

Zorgverzekeraars geven er in hun inkoopbeleid blijk van de meerwaarde van fysiotherapie te zien waar het gaat om De Juiste Zorg op de Juiste Plek, zoals het langer thuis houden van ouderen, kortere opname in het ziekenhuis en preventie (vooral als het gaat om leefstijl van chronisch zieken). Ook erkennen zij de rol die fysiotherapie kan spelen bij het realiseren van substitutie. Dit laatste past ook bij het standpunt van het KNGF, dat stelt dat om substitutie ten volle te realiseren, juist meer dan minder fysiotherapeuten nodig zijn. De wens van zorgverzekeraars om fysiotherapeuten in te zetten voor substitutie staat dan ook haaks op het beleid om nieuwkomers selectief een contract te gunnen. Overigens is uit de analyses van het inkoopbeleid niet op te maken hoe zorgverzekeraars deze meerwaarde van fysiotherapie willen benutten en belonen bij bovenstaande doelstellingen.

A.S.R. stapt in

Opvallende nieuwkomer op de markt is verzekeringsgigant A.S.R. In hun inkoopbeleid wordt niet gedifferentieerd, geen behandelindex toegepast en geen PREM; een beleid dat vergelijkbaar is met dat van DSW.

Reactie KNGF

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom over het nieuwe inkoopbeleid: 'Ik zie kleine stapjes in de goede richting, maar dat betekent dat er nog hele grote stappen moeten worden gezet. Over het geheel genomen is dit inkoopbeleid onvoldoende. Gezien de hoopvolle nieuwe weg die we samen met zorgverzekeraars hebben ingezet om de positie van fysiotherapeuten substantieel en duurzaam te verbeteren, vind ik dit dan ook vooralsnog teleurstellend. Ik zeg ‘vooralsnog’, want er is nog ruimte om invloed uit te oefenen op dit inkoopbeleid. We gaan daarom op korte termijn dit inkoopbeleid met zorgverzekeraars doornemen. Overigens, de tarieven zijn nog niet bekend en juist daar zie ik een kans voor zorgverzekeraars om de beroepsgroep te geven wat ze gewoon verdienen. Ik wijs in dat verband nog eens op de brief die ik begin januari aan zorgverzekeraars en ZN heb gestuurd. Daarin staan de vijf punten die we voor de contracten van 2020 gerealiseerd willen zien. Daar wijk ik niet vanaf.’

Bekijk de KNGF-analyses van het inkoopbeleid 2020 per zorgverzekeraar.

Trefwoorden: