Verbeterde meldcode: KNGF PPN nieuwsbrief (2)

16 okt 2018
In de KNGF-PPN nieuwsbrieven vind je informatie over de verbeterde meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling.

Verbeterde meldcode

KNGF en PPN hebben gezamenlijk een afwegingskader als onderdeel van de verbeterde meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling ontwikkeld. Met een speciale E-nieuwsbrief houden wij je komende tijd op de hoogte over de implementatie hiervan. Dit is de tweede nieuwsbrief in een reeks van drie nieuwsbrieven. De laatste nieuwsbrief verschijnt in december 2018.

In het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Stb. 2013, 324, verder genoemd Besluit verplichte meldcode) is vastgelegd welke elementen een meldcode ten minste moet bevatten om de uniformiteit van de verschillende meldcodes te borgen. Een meldcode moet vijf stappen bevatten. Deze stappen beogen dat een zorgvuldige afweging wordt gemaakt, voordat eventueel wordt overgegaan tot een melding. 

Nieuw is dat de meldcode wordt verbeterd met een afwegingskader. Een afwegingskader beschrijft wanneer, en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling als een beroepsnorm en daarmee als noodzakelijk wordt beschouwd. Een afwegingskader formuleert daarnaast wanneer hulpverlening (ook) tot de mogelijkheden behoort. De eerste drie stappen van de meldcode wijzigen niet. Soms zal het vermoeden door het gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende stappen van het stappenplan (stappen 4 en 5) niet nodig. Wordt het vermoeden niet weggenomen dan wordt vanaf stap 4 met behulp van het afwegingskader toegewerkt naar de beslissing om te melden en om hulp te organiseren. In stap 5 worden op deze wijze twee beslissingen genomen: melden én hulp organiseren.

Het afwegingskader maakt duidelijk wanneer (de eerste beslissing) het melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling  noodzakelijk is. Aan de hand van deze afweging, neemt de paramedicus het besluit of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of hij hulp kan bieden/organiseren.

Het doel van het afwegingskader als onderdeel van de verbeterde meldcode voor paramedici is om de kwaliteit van de beslissingen te verhogen die paramedici nemen die (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld signaleren. Het afwegingskader helpt paramedici om tot een oordeel te komen wanneer het aangewezen is om te melden. De verwachting is dat het gebruik van een afwegingskader leidt tot een structurele verbetering in het signaleren en laten stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld. In de communicatie wordt het afwegingskader gepositioneerd als een belangrijke stap in de structurele aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Toolkit meldcode

Het ministerie van VWS heeft voor de implementatie van de verbeterde meldcode een toolkit gemaakt. In de VWS-toolkit  vindt je checklisten, signalenkaart, handreikingen en diverse trainingen.

Meldrecht of meldplicht?

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) hebben zorgaanbieders, dus ook paramedici, een meldrecht. Dit meldrecht houdt in dat het doorbreken van het beroepsgeheim onder bepaalde omstandigheden wettelijk is toegestaan. Op grond van art. 5.2.6 Wmo mogen beroepsbeoefenaren met een beroepsgeheim zonder toestemming gegevens verstrekken aan Veilig Thuis, als dat noodzakelijk is om huiselijk geweld of kindermishandeling te stoppen of een redelijk vermoeden daarvan te laten onderzoeken. Bij de invoering van het meldrecht voor de zorgaanbieder is overwogen dat het belang van het kind in gevallen van, of een redelijk vermoeden van kindermishandeling, voor gaat op het beroepsgeheim. De zorgaanbieder moet dus een afweging maken of hij van het meldrecht gebruik maakt.
Ook is het paramedici - op grond van artikel 1:240 BW - toegestaan het beroepsgeheim te doorbreken wanneer het noodzakelijk is inlichtingen aan de Raad voor de Kinderbescherming te verstrekken. Paramedici hebben dus geen meldplicht, maar wel een meldrecht.
 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet het afwegingskader als een verplicht onderdeel van de meldcode. Het is een wettelijk voorschrift. De inhoud van het afwegingskader is volgens de Inspectie een professionele richtlijn. Iedere paramedicus moet aan de verbeterde meldcode voldoen en voert het afwegingskader uit of wijkt hiervan beargumenteert af en legt dat vast. De Inspectie hanteert verschillende vormen van toezicht.

Veilig Thuis

Paramedici werken samen met Veilig Thuis aan het verminderen van situaties van actuele en/of structurele onveiligheid. Hiervoor werken paramedici met een afwegingskader als onderdeel van de verbeterde meldcode. Hoe pakt Veilig Thuis een melding op? Dit is te lezen in enerzijds het Handelingsprotocol en anderzijds het Triage instrument van Veilig Thuis. Veilig Thuis kent ons afwegingskader en wanneer paramedici op de hoogte zijn van het Triage instrument, dan wordt de kans vergroot dat wij elkaars taal spreken, weten wat de werkwijzen over en weer zijn en hoe de besluitvorming aan beide kanten is. Zo pakken wij gezamenlijk situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling aan.

Visual van de verbeterde meldcode

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de visuele versie van het afwegingskader paramedici. Een gemakkelijke handreiking om de verschillende stappen en afwegingsvragen in de meldcode te doorlopen. Binnenkort meer informatie over deze visuele versie!

 

Trefwoorden: