Bezwaar maken op contractaanbod verzekeraar. Over de consequenties in 7 vragen en antwoorden

30 okt 2018
Wat zijn de consequenties als je bezwaar maakt op het contractaanbod van een zorgverzekeraar? Wat houdt bezwaar maken precies in? En wat moet ik in mijn bezwaar opnemen? We geven antwoord op de meest voorkomende vragen die aanwezigen op de interactieve avonden de afgelopen dagen aan ons stelden.

Wat zijn de consequenties als je bezwaar maakt op het contractaanbod van een zorgverzekeraar?

 

1 Wat houdt het in om  bezwaar te maken tegen het contractaanbod?

Bij bezwaar maken tegen het contractaanbod kun je aan verschillende varianten denken. De meest voorkomende varianten zijn het teken onder bezwaar of het doen van een tegenvoorstel.

Onder bezwaar tekenen - wat de afgelopen tijd veelvuldig aan de orde is geweest - heeft vooral een signalerende functie. De overeenkomst komt immers wel tot stand en je zult je daar aan moeten houden. Op het moment dat de voorwaarden in de overeenkomst dusdanig zijn dat je je hier niet in kan vinden maar de verzekeraar de overeenkomst niet wil wijzigen kan het voor het signaal goed zijn om onder protest te tekenen. Hierover kun je ook een melding maken in het Meldpunt Contractering Fysiotherapie.

Een ander variant is het doen van een tegenvoorstel. Daarbij komt er dus nog geen overeenkomst tot stand maar wordt door de zorgaanbieder een alternatief voorstel gedaan. Verschillende verzekeraars geven in het inkoopbeleid aan hiervoor open te staan. Een tegenvoorstel moet  goed onderbouwd zijn en een concreet voorstel bevatten. Het is in dat kader verstandig ook te vermelden dat je er vanuit gaat dat de tekendeadline wordt verlengd waarbij je nog minimaal 2 weken hebt nadat zij inhoudelijk reageerden op jouw voorstel.    

2 Heeft het aanteken van bezwaar opschortende werking voor de tekentermijn van het aangeboden contract?

Nee, het is niet automatisch zo dat op het moment dat je bezwaar hebt gemaakt tegen het contractaanbod dat daarmee de tekentermijn wordt verlengd. Het is verstandig bij het ingediende bezwaar te vermelden dat je er vanuit gaat dat de tekendeadline wordt verlengd waarbij je nog een redelijke termijn hebt nadat zij inhoudelijk op jouw voorstel hebben gereageerd. Daarnaast doe je er verstandig aan hiervan een schriftelijk bevestiging te vragen.  

3 Wat is een redelijke termijn?

Voor de eerste beoordeling heeft de NZa in haar beleidsregels opgenomen dat zij een termijn van 4 weken minimaal acht. Dat betekent dus dat je minimaal 4 weken de tijd hebt om een aanbod te beoordelen. Voor een tegenvoorstel of een bezwaar is een dergelijke termijn niet opgenomen.  Wij achten een minimale termijn van 2 weken nadat de vragen inhoudelijk zijn beantwoord redelijk. Daarbij geldt wel dat het stellen van vragen vlak voordat de tekendeadline verstrijkt niet gebruikt / misbruikt kan worden om deze op te rekken. Je doet er daarom verstandig aan eventuele vragen in een zo vroeg mogelijk stadium te stellen / een tegenvoorstel zo snel mogelijk te doen.

4 Tot wanneer kun je bezwaar maken op het aangeboden contract?

Steeds vaker nemen verzekeraars in hun inkoopbeleid een termijn op waarbinnen bezwaar ingediend moet worden. Als deze termijn niet is opgenomen dan geldt in principe de termijn voor het al dan niet accepteren van de overeenkomst. Als je de overeenkomst hebt getekend en daarna nog bezwaar indient is het effect van het bezwaar beperkter aangezien de keuze voor het al dan niet contracteren al gemaakt is. Het maken van bezwaar schort in beginsel de tekentermijn niet op. Je doet er dus verstandig aan om tijdig contact op te nemen met de verzekeraar en niet te wachten tot de laatste week. 

5 Wat  moet ik in mijn bezwaar opnemen?

Er zijn geen minimale vereisten aan een bezwaar richting de verzekeraar. Het is van belang in het bezwaar op te nemen waar je je niet in kunt vinden en waarom niet. Dat kan in algemeenheden maar hoe concreter dit is hoe meer kans van slagen die heeft. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan praktijkspecifieke omstandigheden. Denk hierbij aan een onderbouwing waarom je niet uit kunt met de tarieven voor bijvoorbeeld de toeslag uitbehandelen vanwege de grote afstanden die afgelegd moeten worden etc.     

Zoals gezegd doe je er verstandig aan in het bezwaar direct te vragen om bevestiging van de  opschorting van tekendatum.

6 Hoe lang mag een zorgverzekeraar er over doen om te reageren op mijn bezwaar?

Er zijn geen wettelijke termijnen waarbinnen een verzekeraar moet reageren. Desalniettemin mag van zorgverzekeraars verwacht worden dat zij spoedig reageren. In de NZa regelgeving is immers opgenomen dat verzekeraars gedurende het proces van de zorginkoop voldoende beschikbaar moeten zijn voor vragen en opmerkingen van zorgaanbieders. Daarnaast moeten verzekeraars tijdig een duidelijke reactie op vragen en opmerkingen geven.

7 Wat als ik bezwaar heb gemaakt en de tekentermijn verstrijkt?

Het indienen van een bezwaar geldt niet automatisch als een opschorting van de tekendeadline. De NZa stelt dat zorgverzekeraars voldoende bereikbaar moeten zijn tijdens het contracteerproces. De NZa ziet hierop toe. Op het moment dat je tijdig een vraag hebt ingediend en deze blijft onbeantwoord doe je er verstandig aan een opschorting te verzoeken. Bij het uitblijven van een reactie heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de NZa. Monitor de termijnen goed.  

Trefwoorden: