KNGF tekent Nationaal Preventieakkoord

27 nov 2018
Op 23 november heeft PON (het Partnership Overgewicht Nederland waarin het KNGF participeert) mede namens het KNGF het Nationaal Preventieakkoord getekend.

Wat betekent het preventieakkoord voor het KNGF en voor fysiotherapeuten?

Het Preventieakkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Het KNGF is verheugd dat het akkoord er nu is: meer dan 70 partijen zijn bereid zich gezamenlijk in te spannen voor een gezonde samenleving. 

Rol voor fysiotherapeuten
In het akkoord is de ambitie opgenomen om het percentage mensen dat voldoende beweegt te verhogen naar 75 procent (dit is momenteel 47 procent). Een andere ambitie is dat voor mensen met overgewicht of obesitas een passend sport- en beweegaanbod en passende ondersteuning, begeleiding en zorg toegankelijk wordt. Voor de realisatie van deze ambities zijn fysiotherapeuten van belang. Het KNGF zal daarom samen met fysiotherapeuten gaan bijdragen aan een aantal afspraken en maatregelen die worden ingezet om de ambities ten aanzien van het verminderen van Overgewicht te realiseren. 

Onderliggende oorzaken
Een voorbeeld van zo’n afspraak is dat er in de opleiding voor professionals in de zorg, meer aandacht moet komen voor het herkennen van de onderliggende oorzaken van gewichtstoename, voeding, beweging en een gezonde leefstijl. Een andere is dat de multidisciplinaire richtlijn en de zorgstandaard voor overgewicht en obesitas vanuit een integraal perspectief worden herzien voor kinderen en volwassenen. Ook maakt de implementatie en doorontwikkeling van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en de ontwikkeling van een ketenaanpak voor volwassenen met overgewicht onderdeel uit van de maatregelen in het akkoord. Dit alles met als doel dat kinderen en volwassenen met overgewicht en obesitas sneller naar de juiste hulpverleners, waaronder fysiotherapeuten, worden doorverwezen en dat uiterlijk in 2030 voor iedereen met overgewicht of obesitas een passend (zorg)aanbod voor handen is. 

Uiteraard wordt in het akkoord ook melding gemaakt van de maatregel dat de vergoeding voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie m.i.v. 1 januari 2019 uit de basisverzekering mogelijk is. KNGF heeft besloten om fysiotherapeuten te faciliteren zodat zij in staat gesteld worden deze te kunnen leveren. Hier vind je meer informatie over de GLI. 

Meer maatregelen nodig
Het KNGF is van mening dat bovengenoemde afspraken en maatregelen van groot belang zijn om overgewicht aan te pakken. Het KNGF vindt het wel jammer dat een aantal voor de hand liggende (belasting)maatregelen geen onderdeel uitmaken van het akkoord. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invoeren van een suikertaks en het voorkomen van de invoering van de Btw-verhoging op groenten en fruit. Het KNGF vindt het huidige pakket aan maatregelen dan ook een mooie eerste stap maar vindt een uitbreiding van het pakket aan afspraken en maatregelen wenselijk. Uit schattingen van het RIVM komt naar voren dat er ook meer maatregelen nodig zijn om de ambities te realiseren.

Trefwoorden: