Aanpassing afwegingskader Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

3 jul 2018
De paramedische beroepsorganisaties, waaronder het KNGF, hebben in overleg met Veilig Thuis het Algemeen Paramedisch Afwegingskader opgesteld. De Meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

Verbetering

In het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd welke elementen een meldcode ten minste moet bevatten om de uniformiteit van de verschillende meldcodes te borgen. Een meldcode moet vijf stappen bevatten. Deze stappen beogen dat een zorgvuldige afweging wordt gemaakt, voordat eventueel wordt overgegaan tot een melding. Nieuw is dat de stappen vier en vijf worden verbeterd met een afwegingskader. Een afwegingskader beschrijft wanneer, en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling als een beroepsnorm en daarmee als noodzakelijk wordt beschouwd.

Beslissing om te melden
Daarnaast formuleert het afwegingskader wanneer hulpverlening (ook) tot de mogelijkheden behoort. De eerste drie stappen van de meldcode wijzigen niet. Soms zal het vermoeden door het gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende stappen van het stappenplan (stappen vier en vijf) niet nodig. Wordt het vermoeden niet weggenomen dan wordt vanaf stap vier met behulp van het afwegingskader toegewerkt naar de beslissing om te melden en om hulp te organiseren. In stap vijf worden op deze wijze twee beslissingen genomen: melden én hulp organiseren.
De verbeterde meldcode met afwegjngskader zal definitief in werking treden per 1 januari 2019.
 

Trefwoorden: