Uitnodiging focusgroep herziening richtlijn COPD. Wat gaat goed, wat moet anders?

13 feb 2018
De richtlijn COPD wordt herzien. Het KNGF trapt de herziening af met een focusgroep bijeenkomst op woensdagavond 28 februari a.s. in Amersfoort.

U bent dan ook van harte welkom om mee te praten.

Ervaringen uit de dagelijkse praktijk zijn noodzakelijk voor een goed toepasbare richtlijn. Deze avond staan de volgende vragen centraal: Hoe zou de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met COPD eruit moeten zien? Wat zou er beter kunnen? Welke vragen heeft u of welke problemen heeft u ervaren? En wat gaat er goed en zou bij elke patiënt zo moeten gaan.

Herziening richtlijn COPD

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) start met de herziening van de richtlijn COPD. De richtlijn geeft adviezen over de fysiotherapeutische diagnose en behandeling van, en informatie voor patiënten met COPD. De nieuwe richtlijn COPD gaat na op welke manier fysiotherapie kan bijdragen aan de kwaliteit van leven en gezondheid van patiënten met COPD, vat de best mogelijke behandelingen samen en dient als hulpmiddel voor de therapeut en patiënt bij de keuze voor de meest geschikte behandeling. De richtlijnwerkgroep tracht praktijkgerichte aanbevelingen te geven voor welke patiënten (licht, matig ernstig of ernstig COPD) fysiotherapie is aangewezen en zal, waar mogelijk, ingaan op de aanbevolen frequentie, intensiteit, type en duur van de therapie.

Uitnodiging focusgroep knelpuntinventarisatie

Voor een toepasbare richtlijn die zo goed mogelijk aansluit op de behoeften uit de dagelijkse praktijk is het van belang om alle ervaren knelpunten adequaat in kaart te brengen. Daarom nodigen wij u van harte uit om inbreng te geven bij de ontwikkeling van de richtlijn. Het gaat tenslotte om de zorg die u geeft.

Graag horen we uw ervaringen graag in een focusgroepbijeenkomst. In dit groepsgesprek discussiëren we over hoe u de zorg voor patiënten met COPD ervaart en komen onder andere de volgende vragen aan de orde: Hoe zou de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met COPD eruit moeten zien? Wat zou er beter kunnen? Welke vragen heeft u of welke problemen heeft u ervaren? En wat gaat er goed en zou bij elke patiënt zo moeten gaan? De informatie die we verkrijgen in dit gesprek wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de richtlijn. Vanzelfsprekend zullen we vertrouwelijk omgaan met de informatie uit de focusgroep. In de richtlijn zal uw naam niet vermeld worden.

De focusgroep vindt plaats op: Woensdag 28 februari van 18:00 tot 20:00 op het KNGF-bureau, stadsring 159b te Amersfoort

Vanaf 17.30 uur staan er koffie, thee en broodjes klaar. Deelnemers aan de focusgroep ontvangen vacatiegelden en een reiskostenvergoeding. Indien u wilt deelnemen aan deze focusgroep, kunt u zich opgeven bij Hilde Vreeken (h.vreeken@kngf.nl of 033-4672945).

Achtergrond richtlijnproject

De richtlijn COPD wordt volgens de KNGF-richtlijnmethodiek ontwikkeld, via de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO) en met gradering van de bewijskracht volgens de GRADE-methodiek.

Naast KNGF nemen ook de Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie (VHVL), de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Fysiotherapie (NVZF),  de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVOCM), het Nederlands Huisartsen Genootschap, de kaderhuisartsen Astma en COPD (NHG/CAHAG), de Nederlandse Vereniging voor Artsen Longziekten en Tuberculose (NVALT), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Longfonds, Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie (NVBF), de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS), het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor diëtetiek (NVD), de Vereniging voor Specialisten in Ouderengeneeskunde (Verenso), Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Zorginstituut Nederland (ZiNL) deel aan de ontwikkeling van de richtlijn die tevens wordt afgestemd met de Longalliantie Nederland (LAN).

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.