Eerste reactie KNGF op het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’

10 okt 2017
Vandaag is het lang verwachte regeerakkoord van het kabinet Rutte III gepresenteerd. Op het gebied van zorg waren al verschillende plannen uitgelekt, onder andere over de hoogte van het eigen risico voor 2018 en de structurele investering van 2,1 miljard in de verpleeghuiszorg. Dat zijn ook gelijk de twee belangrijkste financiële punten uit het akkoord. Er staan verder geen grote verrassingen over de zorg in, maar wel een aantal positieve punten op het gebied van bijvoorbeeld preventie en de (machts-) verhouding tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars die ook voor de fysiotherapie van waarde kunnen zijn.

Eigen risico

Eerder maakten de onderhandelende partijen bekend dat het eigen risico voor 2018 niet verhoogd zou worden. In het regeerakkoord staat nu dat het eigen risico de gehele kabinetsperiode bevroren wordt op € 385,-. Er is dus niet gekozen voor een duidelijke verlaging van het eigen risico, waar een aantal; partijen wel voor had gepleit in hun verkiezingsprogramma’s. Er is integraler gekeken naar stapeling van eigen betalingen. Daarbij heeft het kabinet gekozen voor het verlagen van verschillende eigen bijdragen voor Wlz-zorg en Wmo-zorg en voor medicijnen voor chronische zieken, maar dus niet voor verlaging van het eigen risico in de Zvw.

Het kabinet had ook kunnen overwegen om voor alle eerstelijnszorg het eigen risico af te schaffen of fors te verlagen. Nu vallen alleen huisartsenzorg en wijkverpleging niet onder het eigen risico, waardoor de toegankelijkheid van deze zorg gegarandeerd is. Vreemd genoeg geldt dezelfde redenering over het voorkomen van zorgmijding niet voor andere vormen van eerstelijnszorg zoals fysiotherapie. Tegelijkertijd stelt het kabinet wel dat ze echt substitutie van zwaardere, duurdere tweedelijnszorg naar goedkopere eerstelijnszorg wil bewerkstelligen. Met een nieuwe ronde hoofdlijnakkoorden moet 1,9 miljard euro per jaar bespaard worden of anders gezegd de groei van zorguitgaven afgevlakt worden. Dat is een enorme opgave waarbij het eigen risico nog wel eens een drempel kan blijken te zijn. Dat moet het nieuwe kabinet in ieder geval willen onderzoeken.

Preventie

Het is goed dat dit kabinet echt wil investeren in preventie. Het aangekondigde nationale preventieakkoord biedt fysiotherapeuten/het KNGF kansen om met alle betrokken partijen – verzekeraars én gemeenten, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders, maar ook sportorganisaties  - concrete afspraken te maken over het breed inzetten van bewezen interventies. Het gaat dan bijvoorbeeld om beweegzorginterventies die fysiotherapeuten veelal in samenwerking met GGD-en, sport- en buurtsportcoaches aanbieden. Verschillende voorbeelden van dit soort beweegzorginterventies en bredere leefstijlinterventies, zoals Health Tour, Cool2BFit, Bewegen op Recept, In Balans en SLIMMER, zijn momenteel voor bekostiging nog afhankelijk van individuele zorgverzekeraars en gemeenten en budgetten zijn vaak niet structureel. De vraag is wel of het structurele budget dat het nieuwe kabinet ter beschikking stelt voor al haar preventieactiviteiten (170 miljoen de komende 4 jaar en daarna 20 miljoen per jaar) wél toereikend is voor structurele bekostiging van deze interventies.

Positie zorgaanbieders versus zorgverzekeraars

In het regeerakkoord erkennen de kabinetspartijen dat in de ‘vrije zorgmarkt’ de machtsverhoudingen tussen aanbieders en inkopers (zorgverzekeraars)per zorgsoort behoorlijk kunnen verschillen. Een groot ziekenhuis zit in contractonderhandelingen anders tegenover een zorgverzekeraar dan kleinere zorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Het kabinet kan hier niet in directe zin heel veel aan veranderen, maar wil wel bevorderen dat bij mededingingstoezicht rekening wordt gehouden met deze machtsverschillen per zorgsoort. Samenwerking die in het belang is van de patiënt mag niet nodeloos gefrustreerd worden door rigide toepassing van mededingingsregels. Uit het rapport  over toepassing van de mededingingswet in de eerstelijnszorg (2016, in opdracht van VWS) gaf de ACM al aan dat de mededingingswet  meer toelaat dan zorgaanbieders vaak denken. Het KNGF hoort graag van u tegen welke drempels u (nog altijd) aanloopt als het gaat om samenwerking. Wellicht kunnen die geslecht worden nu het kabinet voor een minder zwaar mededingingsregime voor onze soort van zorg pleit.

Begrotingsbehandeling VWS

Op basis van het nieuwe regeerakkoord worden  de begrotingen aangepast en de begrotingsbehandelingen van oktober en november opgeschoven. De wijzigingen in de begrotingen, met name die van VWS, volgen we op de voet. In aanloop naar de begrotingsbehandeling plant het KNGF gesprekken met woordvoerders zorg in de Tweede Kamer om onze belangrijkste punten mee te kunnen geven. We houden u op de hoogte van het vervolg.

Lees verder het Regeerakkoord

Trefwoorden:

Reacties

  • Dhr. F.J.J. Conijn (12 oktober 2017 20:39)

    Ik zou het bestuur dringend adviseren om een (nieuwe) enquête te houden onder de zelfstandige leden met de hoofdvraag "In welke mate vindt u dat er sprake is van gelijke machtsverhoudingen tussen de zorgverzekeraars en de zelfstandige leden?" Met een schaal van 0 - 10 als antwoordmogelijkheden. Plus een secundaire vraag voor als men een 5 of lager geeft naar de reden waarom men zo'n lage score geeft. Met antwoordopties als: * Er valt over de tarieven niet te onderhandelen. * Er valt over de kwaliteitscriteria niet te onderhandelen. * De kwaliteitscriteria houden geen rekening met de verschillen in patiëntenpopulaties. * etc. (Meerdere antwoordmogelijkheden zouden mogelijk moeten zijn.) Ik krijg namelijk de indruk dat de leden gedesillusioneerd gestopt zijn met protest aantekenen bij de zorgverzekeraars, maar dat de onvrede niet minder groot is, zelfs nog groter is geworden t.o.v. 10 jaar geleden. Frank Conijn Amsterdam

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.