0-meting Beweegzorg

12 okt 2017
De roep om een gezonde en actieve leefstijl neemt hand over hand toe. Dit biedt kansen voor fysiotherapeuten. De activiteiten binnen het programma Beweegzorg richten zich op het in kaart brengen en benutten van deze kansen door leden. In de periode van 23 mei – 12 juni 2017 is een 0-meting gehouden met als doel inzicht te genereren in hetgeen reeds op het terrein van Beweegzorg gebeurt en waar kansen liggen.

De resultaten

Uit de 0-meting Beweegzorg 2017 blijkt dat 62% van de praktijkhouders fysiotherapie preventieprogramma’s aanbiedt binnen de zorg. Daarnaast geeft ruim een kwart van de respondenten aan nu nog geen preventieprogramma aan te bieden, maar hier in de komende twee jaar wel mee te willen beginnen. Uit de antwoorden op de open vragen valt af te leiden dat veel praktijken echter moeite hebben om de programma’s gefinancierd te krijgen. Men ziet graag dat het KNGF de belangen behartigt van praktijken als aanbieder van preventieprogramma’s. Daarnaast vindt een meerderheid van de respondenten dat er een taak ligt voor het KNGF bij de ontwikkeling en implementatie van preventieprogramma’s.

Uit de 0-meting Beweegzorg 2017 blijkt verder dat er nog maar weinig samenwerkingsrelaties met gemeenten zijn, dat weinig fysiotherapeuten relevante wethouders en ambtenaren kennen en dat wethouders en ambtenaren ook niet weten wat fysiotherapeuten te bieden hebben. Fysiotherapiepraktijken genereren dan ook nog maar minimaal inkomsten van gemeentenen en er is nog veel ruimte voor verbetering. Hier is ook potentie voor, want een grote groep (34%) praktijkhouders geeft aan voornemens te zijn om binnen twee jaar zaken te gaan doen met gemeenten, omdat ze kansen zien liggen in het sociale domein.

Tot slot blijkt uit de 0-meting dat als de inkomstenverdeling per praktijk wordt geëxtrapoleerd naar het totaal over alle praktijken, de 1elijns fysiotherapiepraktijken 87% van alle inkomsten genereren uit het zorgdomein. Het publiek private domein is goed voor 7% van de inkomsten en het sociale domein slechts voor 1% (5% is afkomstig uit overige inkomstenbronnen als subsidies, verhuur locatie etc.).

De resultaten van deze 0-meting zijn gebruikt bij het opstellen van het jaarplan Beweegzorg 2018.

Voor meer informatie over de 0-meting kunt u contact opnemen via ledenvoorlichting@kngf.nl  .

Trefwoorden: