Afwegingskader toevoegen aan KNGF Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling!

28 nov 2017
Dit afwegingskader stelt fysiotherapeuten in staat te beoordelen of er sprake is van (vermoedens van) dusdanig ernstig geweld of mishandeling, dat gemeld moet worden bij Veilig Thuis.

Afwegingskader

Meldcodes Huiselijk Geweld en Kindermishandeling worden per 1 januari 2019 bij wet verplicht aangevuld te zijn met een afwegingskader.

Het afwegingskader ondersteunt de beroepsbeoefenaar bij:
- de inschatting van de risico’s, aard en ernst van de mishandeling
- de beoordeling of het vermoeden van mishandeling gemeld moet worden bij veilig Thuis.

Het is aan de beroepsgroepen zelf om het afwegingskader op te stellen en in te vullen. Het KNGF (waaronder de collega’s die dagelijks betrokken zijn bij kinderen en/of ouderen en/of andere risicogroepen) en PPN zijn gestart met het voorbereiden op de ontwikkeling van het afwegingskader. Wij ontwikkelen gezamenlijk een algemeen paramedisch afwegingskader dat daarna door iedere beroepsgroep aangevuld kan worden om goed aan te sluiten op de specifieke werkvelden. Zo krijgt de beroepsbeoefenaar een bruikbaar afwegingskader tot zijn beschikking.

Vanaf januari 2018 gaat een werkgroep van verschillende beroepsgroepen samen een afwegingskader opstellen.  Het resultaat wordt voorgelegd aan de beroepsbeoefenaren en waar nodig ook afgestemd met andere beroepsgroepen. Zo werken we toe naar een gezamenlijk ontwikkeld en gedragen resultaat.

Per 1 januari 2019 is het verplicht om een afwegingskader in de meldcode opgenomen en geïmplementeerd te hebben. Het streven is daarom om het afwegingskader per 1 juli 2018 beschikbaar te hebben om aansluitend tot 1 januari 2019 te kunnen werken aan de implementatie.

Trefwoorden: