Ledenraadpleging Bestuurlijk Akkoord: 90% voor!

9 aug 2017
Op 19 juni jl. tekende KNGF-voorzitter Guusje ter Horst het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische zorg, ook wel bekend als het Bestuurlijk Akkoord. Zij deed dit samen met Minister Schippers, de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland en de andere organisaties in de paramedie. Ter Horst ondertekende onder het nadrukkelijke voorbehoud dat de leden van het KNGF nog zouden moeten instemmen met dit akkoord.

Hoofdlijnen Akkoord Paramedische zorg met grote meerderheid geaccepteerd

Bijna 3500 KNGF-leden gaven tussen 8 juli en 4 augustus gehoor aan de oproep om digitaal hun stem uit te brengen over het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische zorg. Bijna 90% stemde in met de ondertekening van het akkoord. Ruim 6% stemde blanco en 4% stemde tegen. Hiermee is niet alleen het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische zorg met grote meerderheid geaccepteerd, maar wordt tevens aangetoond dat digitaal stemmen op voorgenomen bestuursbesluiten van het KNGF kennelijk erg goed aanslaat.

Vanzelfsprekend heeft de KNGF-voorzitter minister Schippers en de andere ondertekenende partijen direct van dit positieve resultaat op de hoogte gebracht, waarbij ze er op wijst dat het ‘de uitdaging is de afspraken die zijn gemaakt over kwaliteitsbeleid, contracteren en administratieve lasten ook uit te voeren’. Minister Schippers reageerde per omgaande enthousiast op de uitslag van de KNGF ledenraadpleging en feliciteerde zowel bestuur als de beroepsgroep met de positieve uitslag.

Afspraken in het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische zorg

Het is nu aan de ondertekenaars om gezamenlijk een actieplan voor de realisering van de afspraken in het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische zorg op te stellen en uit te voeren. Die afspraken zijn:
• Kwaliteitsverbetering en transparantie worden gestimuleerd via bekostiging. VWS investeert in doorontwikkeling kwaliteitssysteem
• Projecten met shared savingssystematiek worden geïnventariseerd en zo mogelijk uitgebreid
• Paramedie stimuleert substitutie
• Onderzoek naar nut en effectiviteit paramedie (meerjarig onderzoek door ZonMW)
• Contracteerproces gemonitord door NZa
• Onderzoek bekostigingssystematiek door NZa (realiseren doelstellingen Systeemadvies)
• NZA bespreekt klachten over contractering met zorgverzekeraars.
• Algemene bepalingen contracten worden geüniformeerd, inclusief declaratieparagraaf (eerste resultaten al bij inkoop 2018)
• Er komt een Informatiestandaard gegevensuitwisseling
• DCSPH-criteria worden geüniformeerd (diagnosecodes), nieuw systeem (functie- i.p.v.  aandoeningsgericht)
• Klantervaringsonderzoek (PREM) wordt geunifomeerd
• Behandelindex wordt geüniformeerd en gevalideerd (zorgverzekeraars moeten nu al
  rekenmethode en gebruikservaringen delen)
• Directe toegankelijkheid blijft gewaarborgd (onderzoek VWS naar toepassing)
• Verwijzing wordt geüniformeerd (lijst met minimale gegevens inmiddels klaar)
• De 15 grootste administratieve lasten worden opgelost

‘Het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische Zorg zal een enorme impuls voor de fysiotherapie blijken te zijn en veel knelpunten oplossen, zeker nu de minister er op toeziet dat de afspraken ook worden nagekomen’, aldus een tevreden Guusje ter Horst bij de ondertekening.

Klik hier voor het volledige Hoofdlijnen Akkoord Paramedische Zorg.