De Minister heeft er genoeg van

6 mrt 2017
Guusje ter Horst
Guusje ter Horst
Voorzitter bestuur KNGF
In een persbericht van 24 oktober 2016 riep ik de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland en de zorgverzekeraars op tot spoedoverleg om de onhoudbare situatie rondom de Behandelindex op te lossen. Ik deed dat namens het KNGF in een brief aan deze partijen waarin ik voorstelde om een gezamenlijke opdracht te geven aan een onafhankelijke, ter zake deskundige organisatie om gericht onderzoek te doen naar een objectieve indicator voor mogelijke afwijkingen in kwaliteit of doelmatigheid.

Bestuurlijk Akkoord Paramedie

Dat had effect. Minister Schippers droeg enige tijd later alle partijen (paramedie, patiënten en zorgverzekeraars) op om een oplossing te vinden en dit vast te leggen in een Bestuurlijk Akkoord Paramedie dat vóór 1 april aan haar moet worden voorgelegd. Zo’n Bestuurlijk Akkoord is een nogal zwaar middel om partijen tot overeenstemming te brengen. Het wakend oog van onze regering kijkt immers over de schouder mee. Kortom, iedereen moet nu aan tafel. Ik ben daar blij mee, want er moeten nu oplossingen komen.

Niet alleen een alternatief voor de Behandelindex is onderwerp van het Bestuurlijk Akkoord Paramedie. Ook oplossingen voor de hoge administratieve lastendruk, het als knellend ervaren sigaleringsmoment en de ongelijke onderhandelingsrelatie inzake contracten worden hierin meegenomen. En, niet te vergeten, bepalen wat kwalitatief goede paramedische zorg is en de financiële ondersteuning die nodig is voor onderzoek daarnaar en borging daarvan.

Kortom, een hele volle agenda. En dat alles vóór 1 april? Dat vraagt om een welwillende, pro-actieve houding van alle partijen, waarbij oog en begrip hebben voor elkaars belangen en positie een basisvoorwaarde is.

Laat ik een voorzet geven. Verzekeraars hebben de belangrijke (wettelijk vastgelegde) taak om de zorgkosten in de hand te houden. Een goede vervulling van die taak is in het belang van de hele samenleving. Ik ben er van overtuigd dat zij die taak vanuit hun eigen perspectief naar eer en geweten vervullen. Met een beetje goede wil is het dan ook te begrijpen dat zij niet vanuit het perspectief van de fysiotherapeut denken en handelen. Het is hun ‘wereld’ ook niet. Hun belangen liggen er niet.
En geef toe, het is ook gewoon fysiek onmogelijk om met pakweg 7500 partijen individueel om tafel te gaan zitten en te onderhandelen over tarief en contractvoorwaarden. Vandaar ook dat het KNGF pleit voor uniformering van contracten en meetinstrumenten. Contracten waarmee fysiotherapeuten hun werk goed kunnen doen in het belang van de patiënt en waarmee de zorgverzekeraars hun taak naar behoren kunnen vervullen. En…zeg ik er dan bij, tegen een behoorlijke vergoeding.
Aan de andere kant; door niet te onderhandelen –al was het maar met het KNGF als vertegenwoordiger van alle fysiotherapeuten- ontnemen verzekeraars zichzelf het zicht op hoe de zorgpraktijk werkt, op het ontwikkelen van goede contracten voor zorgverleners, op goede polissen voor patiënten en vooral, op optimale zorg voor de patiënt.

Ik ben ervan overtuigd dat de goede wil bij alle partijen er wel degelijk is. Maar zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars zullen elkaar moeten vinden op een gemeenschappelijk doel. En dat is er: toegankelijke en kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg voor een redelijk tarief, zonder dat de kosten voor de zorg substantieel toenemen. Dat kan alleen als we het eens worden over wat goede fysiotherapeutische zorg is en kunnen laten zien dat deze zorg kosten in de medisch-specialistische sector doet afnemen. We zullen ook medisch specialisten aan ons moeten binden en samen nagaan waar voor patiënten en samenleving de grootste 'winst' te behalen is. Winst in waarde en geld.

Ook Minister Schippers moet hebben gezien dat partijen elkaar met vooroordelen en onbegrip in een houdgreep hebben. Reden waarom zij het middel van het Bestuurlijk Akkoord inzette. Ze kan rekenen op de volle inzet van het KNGF om daar een succes van te maken. Dat betekent: het herstellen van het evenwicht. Dan komen de resultaten voor alle partijen vanzelf.

Trefwoorden: