Fysiotherapeuten in beweging?

29 mrt 2019
Guido van Woerkom
Guido van Woerkom
Voorzitter KNGF
‘Als bewegen niet vanzelfsprekend is’, is de slogan die we als beroepsgroep gebruiken. Reken maar dat deze stelling na mijn eerste 100 dagen als voorzitter bij mij goed geland is. Om meerdere redenen, wel te verstaan.

Bewegen in de relatie met zorgverzekeraars

Ik zie forse discussies tussen fysiotherapeuten op Facebook en Twitter. Ze zijn soms heftig, maar ik zie er betrokkenheid en passie in en daar is volgens mij niets mis mee. Daar komt bij dat het gaat over onderwerpen waar we het roerend over eens zijn: de tarieven moeten omhoog, de behandelindex moet dienen als indicator voor een gesprek, er moet een uniforme DCSPH komen, klanttevredenheidsonderzoek kan niet aan fysiotherapeuten worden opgelegd, kwaliteit is van de beroepsgroep en de administratieve lastendruk moet omlaag. Dan denk ik: ‘kom op, dan moeten we ook samen in beweging kunnen komen’. Dezelfde beweging, met dezelfde standpunten en doelen. Alle fysiotherapeuten van Nederland.

Bewegen in de relatie met zorgverzekeraars leek (lijkt, blijkt, is, was, blijft, wordt: iedereen mag zelf de persoonsvorm van zijn gading kiezen) niet vanzelfsprekend. Logisch, want de belangen liggen uiteen en de diepgevoelde geschiedenis van deze relatie geeft geen garantie voor verbetering. Ik zeg bewust ‘leek’, omdat recente gesprekken met zorgverzekeraars en hun koepel Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een veel genuanceerder beeld geven. Die gesprekken zijn respectvol en open. We leren elkaar als het ware opnieuw kennen. Ik zie begrip voor elkaars opvattingen en er wordt echt gezamenlijk gezocht naar werkbare oplossingen voor beide partijen. Onze standpunten heb ik verwoord in een brief aan ZN. Na de eerste gesprekken daarover lijken we het in grote lijnen eens over verplaatsing van de PREM naar Zorgkaart.nl (in 2020 wat ons betreft), het gebruik van een uniforme DCSPH (ook dat willen we in 2020 gerealiseerd zien) en onder andere daardoor het verminderen van de administratieve last met 25%. Dat laatste gaat goed: de verwijzing is vervangen door de vergewisplicht, de vragenlijsten bij contracten zijn per 2020 uniform en in 2020 wordt de behandelindex landelijk hetzelfde. Daarnaast zien zorgverzekeraars de toegevoegde waarde van het nieuwe kwaliteitsregister KRF NL en de Landelijke Database Fysiotherapie. We zijn er nog niet, maar ik blijf er op inzetten.

Zorgverzekeraars zien ook in dat de hoogte van het basistarief een zorgpunt is en een paar zorgverzekeraars zeggen al volgend jaar iets aan de tarieven te willen doen. Ik zie dat als een belangrijke en serieuze toenadering. Het KNGF wil een significant verhoogd basistarief in 2020. Zorgverzekeraars willen daarvoor eerst een kostenonderzoek laten doen op basis van het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit naar betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid in de paramedische zorg, dat in april gepubliceerd wordt. Zij vinden dat kostenonderzoek nodig om de relatie tussen kwaliteit en kosten te kunnen bepalen en het effect ervan op de aanvullende verzekering. En, ze hebben toegezegd gevolg te willen geven aan de uitkomsten van dat onderzoek! Nog even geduld dus. Bedenk daarbij dat -ook al zijn de inkoopkaders 2020 nog niet echt hoopgevend- er nog tot 1 juli ruimte is om wezenlijke wijzigingen voor wat betreft het tarief, de Behandelindex (als indicator voor een gesprek) en de Premafspraken in de contracten te verwerken. Nogmaals, ik ga er van uit dat dit alles in 2020 ingaat.

Na 100 dagen constateer ik dat bewegen weliswaar niet vanzelfsprekend is, maar dat er wel degelijk beweging is. De soms met scherpte gebrachte standpunten in de Actiegroep Fysiotherapie -waarmee we regelmatig overleggen- hebben de boel beslist in beweging gebracht. Echter, het is nu tijd om naar elkaar toe te bewegen.  

Niet bewegen is immers uiteindelijk schadelijk voor de gezondheid. Dat weten fysiotherapeuten als geen ander.

Guido van Woerkom, Voorzitter KNGF

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.