Minder dan drie procent…

20 nov 2017
Arjen van Zon
Arjen van Zon
Penningmeester KNGF
Zeven Beroepsinhoudelijke Verenigingen hebben hun leden opgeroepen om tegen de begroting voor 2018 van het KNGF te stemmen. Voor de volledigheid: zes BI’s hebben dat advies niet aan hun leden gegeven en het raadgevend orgaan van het KNGF, het Consilium, heeft ook een positief advies over de KNGF-begroting afgegeven!

‘Ik ruil 380 duizend euro graag voor een beroepsgroep die een eenheid vormt’

Een penningmeester krabt zich bij zo’n negatieve oproep toch even achter de oren. Immers, je draagt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een begroting die zinnig en zuinig is, om maar eens een term uit de gezondheidszorg te parafraseren. Zinnig, omdat bij het KNGF achterstallig onderhoud moest worden weg gewerkt, omdat het ledental terugliep en omdat de snelle veranderingen in ons vak nu eenmaal investeringen vergen. Zuinig, omdat onze leden –ikzelf incluis- elk jaar weer een respectabel bedrag aan mij toevertrouwen. Ik heb dus wat uit te leggen.

Dat doe ik graag, maar niet zonder eerst duidelijk te zeggen dat de buitenwacht natuurlijk smult van dit soort tweespalt. Hoe meer een beroepsgroep zichzelf uit elkaar speelt, hoe kwetsbaarder je wordt. En dat, zo verzeker ik u, leidt op termijn tot lagere inkomsten, een verslechterende positie en…..verlies aan daadkracht. Immers, het oplossen van het toenemend aantal problemen als gevolg van interne verdeeldheid vergt nu eenmaal meer tijd en dus geld van een vereniging.

Een begroting is geen vrijbrief om het daarop vermelde totaalbedrag ook daadwerkelijk uit te geven. Het is niet meer dan een berekening van wat je nodig hebt om alle ambities en plannen te verwezenlijken. Zo weet je zeker dat je de financiële dekking hebt. Het KNGF-bestuur, met mij voorop, staat overschrijding absoluut niet toe en gaande het jaar controleren we alle uitgaven nauwkeurig. Daarbij komt het vaak voor dat we besluiten om bepaalde uitgaven niet te doen, uit te stellen naar een volgend jaar, of in een volgende vergadering ter besluitvorming aan u voor te leggen.

Bij aantreden –drie jaar geleden- trof dit bestuur een inefficiënt werkende organisatie aan. We hebben veel geïnvesteerd om dat te repareren. De modernisering van de vereniging, de ontwikkeling van een nieuw duurzaam kwaliteitsregister (KRF NL), verbetering van de belangenbehartiging en de reorganisatie van het kantoor vergden tijd en geld. Investeringen, zoals de laatste, die de bedoeling hebben om op termijn geld te besparen. We gaan dus efficiënter om met de middelen die de leden ons ter beschikking stellen.

Dat maakte het noodzakelijk om het eigen vermogen gedeeltelijk aan te spreken. Je moet immers investeren om te besparen, of om in dit geval tegenvallende inkomsten als gevolg van het dalende ledenaantal op te vangen. Die investering blijkt succesvol. Het ledental stabiliseert en stijgt zelfs heel licht. De besparingen door de reorganisatie en de verbouwing leveren binnen 2,5  jaar de ruimte om nieuwe investeringen te doen in voor de fysiotherapie relevante projecten..

Wat daarmee samenhangt, is dat we de contributie die u bespaarde met het opheffen van de RGF’s, niet bij het KNGF lidmaatschap hebben opgeteld, terwijl de ondersteuning in de regio’s gewoon door gaat.

De extra inspanning die in de begroting voor 2018 zit, betreft de introductie van een nieuwe en voor leden voordeliger contributiestructuur, aanpassingen in de ICT-infrastructuur om leden beter te kunnen bedienen en de ontwikkeling van voor de fysiotherapie cruciale projecten zoals “beweegzorg” en “de positie van de intramurale fysiotherapie en fysiotherapeut”. Bovendien investeren we tijdelijk in belangenbehartiging om zodoende de stem van fysiotherapeuten in Den Haag, bij gemeenten, en last but not least bij zorgverzekeraars door te laten klinken. Daarvoor spreken we inderdaad onze reserves aan voor een bedrag van 380 duizend euro op een begroting van ruim 13 miljoen (minder dan 3%). We kunnen dat geld ook voor een luttele 0,2% rente op de bank laten staan, maar naar mijn mening moet dat geld ‘werken’ in het belang van de leden en het vak.

We kunnen die aanspraak op het eigen vermogen van 380 duizend euro ook niet doen. Dan stellen we een aantal projecten uit tot 2019. Dat is aan de leden om te bepalen. Zo werkt verenigingsdemocratie.

En ik? Ik ruil die 380 duizend euro graag in voor een beroepsgroep die een eenheid vormt. Dát leidt pas écht tot besparingen!

Arjen van Zon,

Penningmeester KNGF

U vindt de begroting van het KNGF voor 2018 hier.

Trefwoorden: