02 februari 2023

Sterke eensgezindheid in positieve sfeer Algemene Ledenvergadering KNGF

De 292ste Algemene Ledenvergadering van het KNGF die gisteren (2 feb.) werd gehouden, kende een bovengemiddeld aantal belangstellenden. Hoewel dit soort vergaderingen inmiddels voor het overgrote deel online worden bijgewoond, zat de zaal van Congrescentrum De Schakel in Nijkerk veel voller dan normaal. Geen wonder, gezien de recente ontwikkelingen.

Een memorie van toelichting op het in de vorige ALV door de leden aangenomen 100-ledeninitiatief, stond als eerste op de agenda. Deze toelichting verschafte helderheid over de vraag of het Kwaliteitshuis Fysiotherapie kan worden geschorst als zorgverzekeraars er naar eigen goeddunken in zouden shoppen. Voorzitter Guido van Woerkom werd daar door enkele leden kritisch op bevraagd. Zij wilden -ondanks de inhoud van de memorie van toelichting- absolute duidelijkheid op dit punt. De voorzitter benadrukte daarop dat het KNGF-bestuur schorsing of opschorting van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie beslist niet zal toestaan .’Dat is geen optie’, zo stelde hij.

Vanzelfsprekend kwam ook het mislukken van de samenwerking met SKF aan de orde. Dit punt werd ingeleid door een oproep van KNGF-lid Liesbeth Starmans om alsnog en met daadkracht deze samenwerking tot stand te brengen. Haar statement werd gesteund door een ingekomen motie uit naam van Mark Diks, namens de Beroepsinhoudelijke Verenigingen van het KNGF. Kern daarvan: kom zo snel mogelijk tot één beroepsvereniging die de belangen van de fysiotherapie behartigt en zorg dat er één kwaliteitsregister komt. Met andere woorden: los de verschillen op en hervat de gesprekken tussen KNGF en SKF die moeten leiden tot een fusie. De motie werd met grote instemming aangenomen.

Guido van Woerkom reageerde daarop dat ook het KNGF-bestuur erg teleurgesteld is over de ontstane situatie. Hij stelde dat het onmogelijk bleek om SKF er van te overtuigen dat er geen opschorting van het Kwaliteitshuis dreigt. De eerder genoemde motie en de bijdragen van verschillende leden ter vergadering zijn volgens hem een belangrijk signaal dat de leden samenwerking en eenheid wezenlijk vinden. Hij zegde toe dat het KNGF alle pogingen in het werk zal stellen om die samenwerking alsnog te bereiken.

In dat verband zei Van Woerkom dat het KNGF door wil met de ontwikkeling van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie als toonbeeld van het feit dat de beroepsgroep bepaalt wat kwaliteit is, en dat we dat gezamenlijk willen ontwikkelen en ook inzichtelijk willen maken. Dat betekent dat alle geledingen in de fysiotherapie een plek moeten krijgen in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Het voorstel daartoe werd met grote meerderheid van de stemmen aangenomen.

Last but nog least werd de statutenwijziging aangenomen, die nodig is om een nieuwe cao mogelijk te maken. Bob van Ravensberg, voorzitter van de werknemersvereniging FDV, kwam in dat verband het goede nieuws toelichten dat partijen inmiddels een principeakkoord hebben bereikt over de tekst van de nieuwe cao die na een voorlichtingsronde in het land, over enkele maanden ter stemming wordt voorgelegd aan leden van FDV en werkgeversvereniging WVF.

Algemene Ledenvergadering 1 februari (terug)kijken