ontwerp-zonder-titel.png
09 februari 2023

Onze reactie op Vereniging tegen de Kwakzalverij over dry needling

Op 16 januari 2023 publiceerde de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) een artikel met een aantal ongefundeerde uitspraken over de interventie dry needling.

Fysiotherapeuten passen dry needling toe als onderdeel van hun behandeling. 

Het KNGF is niet op de hoogte gesteld of om een reactie gevraagd alvorens de VtdK het artikel publiceerde. Daarom lees je hier onze reactie op de onjuistheden in de VtdK-publicatie.

Effectiviteit staat inderdaad ter discussie

Het accent van fysiotherapeutische behandelingen ligt op het activeren van patiënten door middel van voorlichting en oefentherapie. Soms worden daar ook niet-oefentherapeutische interventies aan toegevoegd. Dry needling is daar een voorbeeld van. Het KNGF is zich er bewust van dat de effectiviteit van deze interventie onderwerp van discussie is.

Innovatie nodig en mogelijk, mits veilig

Dry needling valt binnen het vakgebied van de fysiotherapeut, zoals beschreven in 'KNGF-Standpunten ten aanzien van therapieën’. Daar staat bij dat het als verrichting wél onderdeel moet zijn van een toetsbaar fysiotherapeutisch behandelplan. In het standpunt wordt verder gesteld dat innovatie en ontwikkeling mogelijk moeten zijn.

Hoewel er op dit moment nog weinig bekend is over dry needling, is er wel evidentie die zowel voor als tegen de effectiviteit ervan pleit. Er wordt dan ook steeds meer onderzoek gedaan naar deze behandelmethode. Ruimte voor innovatie is belangrijk voor de ontwikkeling van elke medische discipline. Ook in de fysiotherapie is innovatie - mits dat veilig kan - dus mogelijk en nodig.

Aandacht voor risico's

De toepassing van dry needling verloopt in veruit de meeste gevallen zonder problemen. Toch zijn er in de afgelopen jaren ook verschillende incidenten beschreven, zoals pneumothorax (klaplong) en infectie. In tegenstelling tot wat de VdtK in het artikel beweert, heeft het KNGF - dus de beroepsgroep fysiotherapie - wel degelijk aandacht voor de risico’s van dry needling.

‘Aanbevelingen voor de veilige toepassing van Dry needling’

In het document ‘Aanbevelingen voor de veilige toepassing van Dry needling’, dat zorgvuldig is ontwikkeld door experts op het gebied van dry needling in samenwerking met het KNGF, wordt beschreven hoe de kans op de meest belangrijke incidenten geminimaliseerd kan worden. Dit is een belangrijk document, omdat de veiligheid van de patiënt voorop staat. Het document creëert bewustwording en verkleint de kans op incidenten bij de toepassing van dry needling. Er wordt dan ook uitgebreid ingegaan op het voorkomen van onder andere een klaplong en infecties. Daarnaast komen ook neurogeen letsel, complicaties en het belang van toestemming van de patiënt voor het toepassen van dry needling aan bod in dit document.

Het is van belang om de risico’s van dry needling in het juiste perspectief te zetten. Daarom wordt aanbevolen om patiënten voorafgaand aan een behandeling met dry needling zorgvuldig te informeren over de risico’s en mogelijke gevolgen van deze behandelmethode en de alternatieven die er zijn. Daarbij moet de fysiotherapeut nagaan of de patiënt de informatie heeft begrepen.

Aanbeveling Nekpijn staat op zichzelf

In de KNGF-richtlijn Nekpijn 2016 wordt dry needling afgeraden. De VtdK stelt 'Wat voor de nek geldt, is bruikbaar voor de rest van het lichaam’ en concludeert ‘Het KNGF vindt dry needling dus geen bruikbare, werkzame techniek’. Een zeer ongenuanceerde uitspraak, gevolgd door een ongefundeerde conclusie die niet door het KNGF wordt onderschreven.

De aanbeveling voor nekpijn is niet een-op-een te vertalen naar andere aandoeningen of ‘de rest van het lichaam’. Of dry needling wordt aan- of afgeraden als een verrichting die onderdeel is van een toetsbaar fysiotherapeutisch behandelplan voor bijvoorbeeld lage rugpijn, moet apart worden beoordeeld.

Conclusie: zorg voor informatie van echte deskundigen

Het is goed om kwakzalverij aan de kaak te stellen. Echter, dry needling valt niet in die categorie. Voor veel medische disciplines geldt dat bepaalde behandelmethoden (nog) onvoldoende bewezen zijn en ook dat ze risico’s met zich mee kunnen brengen. Toch worden ze regelmatig toegepast om er ervaring mee op te doen. Het zou goed zijn als de Vereniging tegen de Kwakzalverij zich bij haar publicaties laat informeren door echte deskundigen.

Bronnen: