kaart-met-routeaanwijzing.png
07 februari 2023

Consilium adviseert KNGF: sterkere verbinding regionale samenwerkingsverbanden

Het Consilium - een autonoom en onafhankelijk adviesorgaan van het KNGF – adviseert het KNGF een sterkere verbinding tussen regionale samenwerkingsverbanden en het KNGF te realiseren.

Juiste zorg op juiste plek

Het advies sluit aan op de verplaatsing van de zorg naar de regio (‘juiste zorg op de juiste plek’). Daardoor zijn in de afgelopen jaren steeds meer regionale samenwerkingsverbanden van fysiotherapiepraktijken opgericht. Die kunnen samen met andere zorgverleners passende zorg aan de patiënt leveren.  

Meer richting en verbinding nodig

Het KNGF heeft deze samenwerkingsverbanden in de afgelopen jaren op weg geholpen. Uit de vragen die deze verbanden aan het KNGF stellen, spreekt een grote verscheidenheid aan wensen, verwachtingen, behoeften, belangen en intenties. Daarom is er meer richting en verbinding nodig om de regionalisering en samenwerking in goede banen te leiden, aldus het Consilium in het rapport ‘Regionalisering en fysiotherapeutische samenwerkingsverbanden; analyse en advies van Consilium aan KNGF-bestuur’. 

De belangrijkste adviezen zijn: 
  • Probeer zo snel mogelijk de stap te zetten naar multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. 
  • Zorg daarbij voor voldoende bestuurlijke kracht en competenties; benut de bestuurlijke training van het KNGF op dit terrein. 
  • Zorg voor een vast beleidskader rondom regionalisering en beleg verantwoordelijkheid hiervoor in het bestuur (portefeuillehouder Passende zorg en Regionalisering). 
  • Ontwikkel een plan om de diverse regio’s in te delen en benoem regionale ambassadeurs. Maak een duidelijke keuze hierin, of sluit aan bij ziekenhuis in de omgeving, of bij gemeentelijke indeling – kader dit af. Voor dit moment lijkt het ons plausibel om aan te sluiten bij de huisartsen-regio’s, zo mogelijk met aansluiting op ziekenhuis en preferente zorgverzekeraar. 
  • Zorg voor inhoudelijke aansluiting bij (multidisciplinaire) richtlijnen, zorgpaden en regionaal transmurale afspraken, met aandacht voor hybride zorgverlening en medische technologie. 
  • Onderzoek of een tweedelig lidmaatschap (landelijk en regionaal) die beide onder de verantwoordelijkheid van het KNGF komen, kan bijdragen aan een goede samenwerking. 
Reactie bestuur KNGF 

Het bestuur is blij met de adviezen. Zij herkent de urgentie van regionalisering in de zorg en heeft regionale samenwerking een belangrijke plek gegeven in het jaarplan 2023. Daarnaast zal zij de aanbevelingen analyseren, om samen met de kantoororganisatie een aantal prioriteiten te bepalen.  

Ten slotte is het bestuur blij om een aantal adviezen te zien, die de afgelopen tijd al in werking zijn gezet. Zo heeft het bestuur de regionalisering geborgd in de portefeuille van Ellen Toet, zijn er per jaar meerdere conferenties voor de besturen van samenwerkingsverbanden en is er - in samenwerking met de VvAA - een bestuurders-leerlijn voor fysiotherapeuten. 

Totstandkoming rapport 

Het rapport is tot stand gekomen na een adviesaanvraag van het KNGF-bestuur in het najaar van 2021.  

Om tot een gedegen advies te komen, heeft het Consilium de context van regionalisering in de zorg en samenwerkingsverbanden bestudeerd. Ook heeft het verschillende partijen gesproken om een beeld te vormen over de huidige stand van zaken, en kansen en bedreigingen van de huidige ontwikkelingen. Het adviesrapport is het eerste in een reeks, naar aanleiding van adviesvragen die het KNGF-bestuur bij het Consilium neerlegt.