22 september 2022

Miljoenennota: aandacht voor fysiotherapie en versterking eerstelijnszorg

Op Prinsjesdag 2022 presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2023, waaronder de rijksbegroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de begroting is geld gereserveerd om de regionale organisatiegraad van de gehele eerstelijnszorg, waaronder de fysiotherapie, te versterken. Ook wordt ingezet op verplaatsing van de zorg van de tweede naar de eerstelijn, waaraan juist fysiotherapeuten een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Daarnaast wordt in de begroting bevestigd dat de COVID-herstelzorgregeling wordt verlengd tot 1 augustus 2023.

Versterking eerstelijnszorg

De begroting voor komend jaar is grotendeels gebaseerd op het integraal zorg akkoord (IZA) dat op vrijdag 16 september jongstleden werd gesloten. Leidend in dat zorgakkoord is beweging naar ‘passende zorg’. De principes van passende zorg sluiten goed aan bij de fysiotherapie: het is effectieve en doelmatige zorg, die dichtbij huis geleverd wordt, gericht op de hulpvraag van de patiënt en gericht op gezondheid en functioneren. De focus op passende zorg betekent onder andere dat de zorg in de eerstelijn versterkt wordt. In dat opzicht zijn wij hoopvol over de richting waarin de zorg zich beweegt. Dat beeld wordt bevestigd door de middelen die in 2023 en verder worden uitgetrokken om de regionale organisatiegraad van de eerstelijnszorg te versterken. Inzet is dat regionale samenwerkingsverbanden van fysiotherapiepraktijken vanaf komend jaar aanspraak kunnen maken op ondersteuningsgelden voor samenwerking en multidisciplinaire zorg (O&I-gelden).

Kwaliteitsgelden

Daarnaast is in de begroting tien miljoen euro opgenomen voor zogenaamde kwaliteitsgelden in de paramedische zorg, waaronder de fysiotherapie. Net als in het vorige akkoord het geval was, is er ook komende jaren geld beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van richtlijnen.

Ook heeft het ministerie geld uitgetrokken voor uitkomstgerichte zorg in de fysiotherapie. Daarmee kunnen we in navolging van de medisch-specialistische sector investeren in dataverzameling en de ontwikkeling van generieke kwaliteitsindicatoren.

Hoewel in het integraal zorg akkoord expliciet aandacht wordt besteed aan digitale gegevensuitwisseling tussen de fysiotherapeut, de huisarts en de patiënt is nog onduidelijk hoeveel geld VWS hiervoor beschikbaar stelt. Daar willen we snel duidelijkheid over.

Fiscale wijzigingen

Wat merk je in 2023 van de kabinetsplannen? Traditiegetrouw heeft VvAA de belangrijkste fiscale wijzigingen voor jouw zakelijke én privésituatie op een rij gezet.