16 oktober 2023

Contractering 2024: do’s en don’ts bij overeenkomsten en tarieven

Wij krijgen signalen van individuele leden dat zij moeite hebben zich met de concepten van standaardcontracten en -tarieven te verenigen. Van sommigen vernemen wij dat zij zich tegen de contracten willen verzetten.

Het KNGF ondersteunt je zoveel als mogelijk bij de totstandkoming van evenwichtige contractvoorwaarden, die de kwaliteit, toegankelijkheid en bereikbaarheid van fysiotherapie waarborgen. Bij de samenwerking en afstemming in het contracteringsproces met zorgverzekeraars zijn zowel samenwerkingsverbanden/fysiotherapeuten als het KNGF beperkt door de mededingingsregels. Deze regels verbieden afstemming van gedrag door samenwerkingsverbanden/fysiotherapeuten en/of adviezen van het KNGF als deze een merkbare concurrentiebeperking opleveren. 
 
Om goed te weten wat in dit kader wel en niet mag, heeft  onze advocaat dat op een rijtje gezet. We raden je aan de volgende do’s en don'ts te hanteren en zo concurrentiebeperkende afstemming te voorkomen. 

WEL DOEN

 1. Beslis als praktijk zelfstandig of je bereid bent om met een bepaald (standaard)contract en (standaard)tarief in te stemmen.
 2. Bespreek uitsluitend zorginhoudelijke bepalingen uit de modelovereenkomsten, bijvoorbeeld met betrekking tot de gewenste kwaliteitsstandaard, met andere praktijken en/of het KNGF.
 3. Adviseer patiënten desgevraagd over de keuze voor een zorgverzekering en de gevolgen voor fysiotherapiezorg, maar stem dat advies niet af met andere praktijken.
 4. Vermijd besprekingen als een gezamenlijke strategie ten opzichte van zorgverzekeraars op de agenda staat.
 5. Maak bezwaar en verlaat een bespreking als daarin wordt opgeroepen of afgestemd geen contract te sluiten met bepaalde verzekeraars en zorg ervoor dat uw bezwaren worden gedocumenteerd.
 6. Maak schriftelijk bezwaar als een andere praktijk je (ongevraagd) strategische informatie verstrekt, bijvoorbeeld omtrent zijn voornemen om al dan niet te contracteren en/of de door hem gewenste tarieven.
 7. Wijs andere praktijken op het bestaan van mededingingsregels als je vermoedt dat deze bij hen onvoldoende op het netvlies staan.
 8. Beslis zelfstandig om (in rechte / kort geding) op te komen tegen een standaardcontract van een zorgverzekeraar. Na een dergelijk individueel besluit is gezamenlijk procederen veelal mogelijk.

 

NIET DOEN
 1. Onderhandel niet gezamenlijk (met andere praktijken) met zorgverzekeraars over tarieven als deze gezamenlijke onderhandeling niet aantoonbaar noodzakelijk is voor eveneens gezamenlijk verleende zorg.
 2. Verstrek andere praktijken geen informatie over tarieven of contractsvoorwaarden die voor jou (al dan niet) aanvaardbaar zouden zijn.
 3. Roep andere praktijken niet op om geen contract te sluiten met (bepaalde) verzekeraars.
 4. Stem niet in met het verzoek van een andere praktijk om gezamenlijk op te trekken tegen (de tarieven van) zorgverzekeraars, bijvoorbeeld door niet te contracteren. Zorg ervoor dat je jouw bezwaar documenteert.
 5. Stem advies aan patiënten voor een bepaalde zorgverzekering niet af met andere praktijken.