tribune.jpg
13 oktober 2022

Commissiedebat Integraal Zorgakkoord: partijen uitten kritiek én waardering

Tijdens het debat over het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgelopen woensdag, hoorden we vanaf de publieke tribune zowel kritiek als waardering van Tweede Kamerleden. De Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) debatteerde met de drie VWS-bewindspersonen; de ministers Kuipers en Helder, en staatssecretaris Van Ooijen.

Een aantal fracties uitte stevige kritiek op het IZA, vooral de PVV, SP, Forum voor Democratie, JA21 en BBB. Andere partijen uitten hun waardering voor het feit dat er een akkoord is gekomen, maar betreurden het feit dat MIND en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) zich niet bij het akkoord hebben aangesloten. Zij wezen er bovendien op dat er nog diverse uitdagingen en onbeantwoorde vragen liggen. Veel daarvan zal in de uitvoering van de gemaakte afspraken duidelijk moeten worden, aldus een aantal Kamerleden.

Een belangrijk thema was de waarborging van afspraken en het herstellen van vertrouwen. Verschillende Kamerleden vroegen wie er verantwoordelijk is voor het nakomen en handhaven van afspraken. Minister Kuipers wees op zijn eigen verantwoordelijkheid om zorgpartijen aan te spreken, alsook die van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Passende zorg

Kamerlid Agema (PVV) sprak zich uit tegen het concept ‘passende zorg’ in het IZA. Passende zorg betekent volgens Agema dat iemand op latere leeftijd geen nieuwe knie zou krijgen, omdat dit niet effectief meer is. Of dat iemand geen chemokuur ontvangt als de levensverlenging niet opweegt tegen de financiële kosten. Minister Kuipers weersprak Agema’s interpretatie van passende zorg: passende zorg zal niet leiden tot het stoppen van zorg. De minister stelde dat passende zorg juist meer factoren dan alleen het medische aspect bevat, zoals de keuze van de patiënt zelf. Passende zorg moet er daarnaast toe leiden dat wachtlijsten in de zorg afnemen, doordat zorgverleners overbehandeling  voorkomen.

Vrije artsenkeuze

Kamerlid Raemakers (D66) maakt zich zorgen over de in het IZA opgenomen maatregelen ter vermindering van vrijheid van eigen artsenkeuze. Het Kamerlid vroeg minister Helder hoe zij de voortgang op dit gebied met de Tweede Kamer gaat delen. Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) sprak zich uit tegen de inperking van de vrije artsenkeuze die volgens haar in het IZA zit.

Regio

Kamerlid Bevers (VVD) wil dat er bij opleidingen meer zicht komt op beroepen in de eerste lijn, en dat daarbij ook meer aandacht is voor het kunnen werken in de eigen regio. Hij vroeg of minister Kuipers het Capaciteitsorgaan hierbij om hulp kan vragen. Kuipers antwoordde dat hij invloed kan uitoefenen op de regionale spreiding, en daarom zal hij het Capaciteitsorgaan vragen hem hierover te adviseren.

Verder gaf Kuipers aan dat de gelden om de plannen uit het IZA te realiseren, naar transformatieplannen in regio’s gaan. De minister zei toe dat er tussentijdse monitoring komt van de besteding van deze gelden.

Preventie

Bevers wilde verder weten hoe verbinding wordt gezocht met andere al bestaande afspraken over preventie. Wat dat betreft vond hij het goed dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) meedoet aan het akkoord, om problematiek vroegtijdig te signaleren.

Minister Kuipers stelde dat de akkoorden binnen het ministerie van VWS met elkaar worden verbonden in bestuurlijke overleggen. Afspraken uit het IZA zullen worden gemonitord. Er zal elk kwartaal een bestuurlijk overleg plaatsvinden waarin aandachtspunten worden besproken, en er vindt in 2024 een midterm review plaats.

Regeldruk

Vooral Hijink (SP) en Van der Plas (BBB) maakten een punt van de regeldruk in de zorg. Zo vroeg Van der Plas hoe de regeldruk verlaagd kan worden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de tijd en het geld dat hiermee bespaard wordt, terugkomt bij de zorg zelf? Hijink is van mening dat er met het IZA - in plaats van het wegnemen van bureaucratie - juist nieuwe lagen tussen patiënt en zorgverlener worden toegevoegd.

Kosten vanwege inflatie

Minister Kuipers zei dat zorgverzekeraars de budgettaire ruimte hebben om rekening te houden met de hogere inflatie. Om te voorkomen dat maximumtarieven daarbij knellen is de NZa bezig de ramingen van het CPB in de gereguleerde ramingen te verwerken.

Hoe gaat dit verder?

Veel woordvoerders namen deel aan het debat, waardoor er uiteindelijk te weinig tijd was om het debat geheel af te maken. De Kamerleden besloten om de tweede termijn te schrappen en daarvoor in de plaats een Tweeminutendebat te houden, voorafgaand of kort volgend op de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS. Deze begrotingsbehandeling vindt volgende week plaats.