10 november 2022

Tijdelijke verruiming openbaarmakingstermijnen jaarverantwoording Wtza

Minister Helder heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om de openbaarmakingstermijnen voor de jaarverantwoording Wtza voor bestaande zorgaanbieders voor de boekjaren 2022 en 2023 tijdelijk te verruimen. De Eerstelijnscoalitie – waaronder KNGF - ziet deze tijdelijke verruiming als stap voor de gevraagde extra tijd. De Eerstelijnscoalitie heeft vanaf het begin haar zorgen geuit over nut en noodzaak van deze gegevensuitvraag in relatie tot de toename van de administratieve lastendruk. Onze ernstige zorgen worden gedeeld door de alliantie van administratie- en accountantskantoren. Die heeft daarom ook aangedrongen op een verruiming van de openbaarmakingstermijnen. 

Wat houdt de verruiming in? 

Met de op 1 januari 2022 in werking getreden Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) wordt de openbare jaarverantwoording verplicht voor álle zorgaanbieders in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Daaronder de gehele eerstelijnszorg en dus ook de fysiotherapie.  

De jaarverantwoording over boekjaar 2022 dient volgens de voorgenomen tijdelijke wijziging uiterlijk 31 december 2023 openbaar te worden gemaakt (dit was 1 juni 2023). Over boekjaar 2023 moet de openbaarmaking uiterlijk 1 oktober 2024 zijn gebeurd (dit was 1 juni 2024). Met de voorgenomen tijdelijke verruiming van de openbaarmakingstermijnen komt er meer tijd en ruimte voor bestaande zorgaanbieders om aan de vereisten van de jaarverantwoordingsplicht te voldoen. Opvallend is wel dat de voorgenomen verruiming alleen geldt voor bestaande zorgaanbieders en niet voor nieuwe zorgaanbieders. We zijn hierover in gesprek met het ministerie.  

Geen verruiming nieuwe aanbieders 

Volgens het voornemen vallen nieuw opgerichte zorgaanbieders niet onder het zogenoemde ingroeipad, omdat zij volgens de minister “sinds eind september 2021 rekening kunnen houden bij het inrichten van hun financiële bedrijfsvoering met de nieuwe wet- en regelgeving omtrent de jaarverantwoording.” Onduidelijk is nog wie tot de categorie ‘nieuw opgerichte zorgaanbieders’ behoren. We vragen bij het ministerie van VWS aandacht voor dit onderscheid, omdat het niet is uit te leggen. Gezien het schrijnend tekort aan capaciteit en behoud van professionals in de eerstelijnszorg is dit een niet te volgen keuze. Daarnaast is van belang dat doorlopend wordt getoetst of de tijdelijke verruiming daadwerkelijk voldoende ruimte biedt aan zorgaanbieders en hun adviseurs om aan de jaarverantwoordingsplicht te kunnen voldoen.  

Alternatief voorstel verantwoording 

Over de inhoudelijke invulling van de jaarverantwoordingsplicht zijn we onverminderd in gesprek met het ministerie van VWS. In juni 2022 hebben we afspraken proberen te maken voor een alternatief voorstel verantwoording, waardoor eerstelijnszorgaanbieders de jaarverantwoording op een zinvolle en zo eenvoudig mogelijke manier af kunnen leggen om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. Afgesproken is dat een extra toets op uitvoerbaarheid wordt gedaan en dubbele uitvragen van data worden beperkt. De uitvoerbaarheidstoets wordt momenteel uitgevoerd. 

Meer informatie 

Kamerbrief minister Conny Helder