02 augustus 2022

Het Consilium zoekt een nieuw lid voor de benoemingsadviescommissie

Het Consilium is het onafhankelijke adviesorgaan van het KNGF. Het Consilium adviseert het bestuur over de hoofdlijnen van (ontwikkeling van) beleid, strategische doelen, de verantwoording van het (financieel) beleid en realisatie van de doelen naar de leden.

De benoemingsadviescommissie van het Consilium heeft als taak nieuwe leden voor het Consilium te werven en te selecteren en ter benoeming voor te dragen aan de ALV. Bij de werving en selectie wordt rekening gehouden met regionale spreiding, een representatieve afspiegeling van de verschillende (belangen van de) leden van het KNGF en het gewenste profiel van het gezochte nieuwe lid.

Leden van de benoemingsadviescommissie dienen te beschikken over voldoende kennis van de vereniging en de actuele en relevante maatschappelijke, politieke en zorg gerelateerde ontwikkelingen met betrekking tot de fysiotherapie en hebben een inhoudelijke drive om het KNGF optimaal te laten functioneren.

Consiliumleden hebben een reguliere zittingstermijn van 4 jaar en zijn herbenoembaar voor nog eens 4 jaar. Het rooster van aftreden van het Consilium voorziet erin dat er gemiddeld elk jaar een lid aftreedt en een nieuw Consiliumlid toetreedt. Voor de benodigde tijdsinzet is een vergoeding beschikbaar (€ 80,00 per uur) en een reiskostenvergoeding. Gemiddeld beslaan de werkzaamheden ca. 10 uur per jaar.

De benoemingsadviescommissie bestaat uit een lid van het Consilium, een oud-lid van het Consilium en een lid namens (en benoemd door) de ALV. Nu zoeken we een nieuw lid namens de ALV. Elk lid van de benoemingsadviescommissie heeft (in principe) een zittingsperiode van 4 jaar die kan worden verlengd met nog eens 4 jaar.  

Het is de bedoeling dat het nieuwe lid wordt benoemd door de ALV van 16 november.  

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV voor 31 augustus a.s. naar Hans Cosijnse, e-mail: h.cosijnse@kngf.nl.