overleg-teams---vector-formaat-website.jpg
14 januari 2021

Positieve reacties op eerste schetsen van de samenwerking tussen SKF en het KNGF

Op 5 januari 2021 deelden SKF en het KNGF de ambities en het concept waarin de samenwerking kan plaatsvinden.

In lijn met de uitkomsten van de ledenraadpleging hebben KNGF en SKF de afgelopen tijd verkennende besprekingen gevoerd over hoe in het belang van de beroepsgroep fysiotherapie de samenwerking kan worden versterkt. Die besprekingen vonden tot dusver in klein verband plaats.

Voor de bijeenkomsten waren de voorzitters van Beroepsinhoudelijke Verenigingen, vertegenwoordigers van de Actiegroep en van verschillende netwerken en coöperaties uitgenodigd. 

Krachten bundelen
De voorzitters van KNGF en SKF, respectievelijk Guido van Woerkom en Henri Kiers, hebben het model geschetst waarbinnen de samenwerking tussen beide organisaties vorm kan krijgen. Daarbij hebben zij aangegeven vanuit welke ambities en uitgangspunten zij de gesprekken zijn ingegaan. SKF en KNGF willen de krachten bundelen om de positionering van de fysiotherapie te versterken, vanuit de visie dat kwaliteit de start van belangenbehartiging is. Daarvoor is nodig dat er één kwaliteitsregister op individueel niveau en één kwaliteitsregister op praktijk niveau komt. Daarnaast willen KNGF en SKF de bestaande databases (LDK, LDF) samenvoegen, doorontwikkelen en inzetten voor onderzoek, vakinhoudelijke ontwikkeling en positionering van de beroepsgroep fysiotherapie.

Drie pijlers
SKF en KNGF zien een organisatieverband voor zich waarin drie pijlers naast elkaar staan:

1. Register
2. Development en data (ontwikkelplatform)
3. Positionering.

De eerste pijler, het register voor zowel individuele fysiotherapeuten als praktijken, opereert onafhankelijk van de andere twee pijlers (administratie en toezicht op registratie wordt daarmee onafhankelijk geborgd). Binnen de registers krijgen alle fysiotherapeuten en praktijken de mogelijkheid om op hun eigen niveau en intensiteit te werken aan een passend ontwikkelpad en dit zichtbaar te maken voor alle stakeholders.

In de tweede pijler ‘development en data’ wordt bepaald welke inhoud voor registratie in de registers in aanmerking komt. Binnen deze pijler worden ook de beide databases ondergebracht. Een kerngroep van experts uit het werkveld vormt daarvoor een besluitvormend college. Daaromheen staan in twee cirkels een kring van interne (vanuit de beroepsgroep) betrokken stakeholders en een kring van externe stakeholders.

De derde pijler, ‘positionering’, bevat de functie belangenbehartiging richting overheid, zorgverzekeraars en overige stakeholders en activiteiten op het gebied van regionalisering, zorgketens, PR, marketing en dienstverlening.

De pijlers staan onderling met elkaar in verband en beïnvloeden elkaar. Het register in pijler 1 vertaalt inhoudelijke keuzes vanuit pijler 2 in registraties. Belangenbehartiging in pijler 3 maakt gebruik van kennis en resultaten uit onderzoek dat met data in pijler 2 is uitgevoerd.

Reflectie op voorstellen
De deelnemers hebben in breakout-sessies gereflecteerd op de voorstellen. In de terugkoppeling bleek een unanieme en zeer positieve ondersteuning voor het getoonde model en de achterliggende gedachten. Het loskoppelen van registratie en toezicht op (het voldoen aan) registratie van de ontwikkeling van kaders en criteria, het bieden van een landingsplek voor alle ontwikkelingen binnen de fysiotherapie en de focus op inhoudelijke positionering spraken aan. Er werden veel suggesties gedaan voor mogelijkheden om te participeren in dit systeem, niet alleen op individueel niveau en op praktijkniveau, maar ook in relatie tot intramuraal werkende collega’s. Met name het elkaar aanspreken en van elkaar leren (peer review principes) en het als beroepsgroep zelf de regie pakken, werd als een beweging in de goede richting omarmd.

Hoe nu verder?
Een tweede bijeenkomst waarvoor partijen zijn uitgenodigd met een breder belang dan alleen de inhoudelijke ontwikkeling en positionering van het vak fysiotherapie is gepland op 20 januari.

Ondertussen bouwen KNGF en SKF verder aan de pijlers en de inrichting hiervan en zal regelmatig toetsing bij leden en deelnemers plaatsvinden om er zeker van te zijn dat we met elkaar op de goede weg zijn. Uiteraard zal dit op enig moment uitmonden in brede communicatie en besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering.