kngf---selectie---lr--069--mcklin-fotografie.jpg
02 december 2021

Nieuw route naar vormgeving aanspraak fysio- en oefentherapie

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft het plan van aanpak ‘Naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het plan van aanpak beschrijft op hoofdlijnen hoe we kunnen komen tot een andere vormgeving van de aanspraak eerstelijns fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering. Dit plan is opgesteld door het ministerie van VWS, in nauwe samenspraak met het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), de Vereniging van Oefentherapeuten (VVoCMm), Zorginstituut Nederland (ZiNl) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

Fysio- en oefentherapie is een in omvang beperkt omschreven aanspraak in de Zorgverzekeringswet, wat leidt tot uitwijkgedrag naar duurdere vormen van zorg en tot uitstel of zelfs afzien van zorg. Het Zorginstituut adviseert om de fysio- en oefentherapie als verzekerde prestatie te omschrijven en te bepalen op basis van de criteria 'plegen te bieden' en 'stand van de wetenschap en praktijk'. In 2017 heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen een plan van aanpak gemaakt voor de uitwerking van het systeemadvies fysio- en oefentherapie, welke jaarlijks wordt geëvalueerd.

Afgelopen zomer is (op advies van het Zorginstituut) het overgangstraject systeemadvies beëindigd, omdat de toepasselijkheid van het beoordelingskader van het Zorginstituut onvoldoende was om een oordeel te vellen over de sector als geheel. Het toetsen aan de stand van de wetenschap door middel van het toetsingskader bleek een doodlopende weg die geen recht doet aan de fysio- en oefentherapeutische praktijk. De veelzijdigheid van de fysio- en oefentherapeut werd onderbelicht en niet op waarde geschat. 
De gezamenlijke partijen hebben hieropvolgend gezamenlijk een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een passende zorgaanspraak voor eerstelijns fysio- en oefentherapie in de basisverzekering. 

De belangrijkste opgave in het nieuwe plan van aanpak is voor de sector fysio-en oefentherapie het beschrijven van de meerwaarde van fysio-en oefentherapie in het licht van passende zorg. Het vertrekpunt bij passende zorg is het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen. Uitgangspunt is hierbij dat de fysio- en oefentherapeut in hun werkwijze bij dit vertrekpunt aansluiten. De therapeut werkt hulpvraaggericht en biedt gepersonaliseerde zorg, gebaseerd op besluitvorming die aansluit op de specifieke situatie van de patiënt. Wij denken dat we hiermee in grote lijnen de meerwaarde kunnen vatten en het multi-component karakter van de fysio- en oefentherapie hierin. 
Het proces wordt ingericht en begeleid door een onafhankelijke penvoerder en in samenspraak met de partijen. Mede op grond van bestaande relevante bronnen maar vooral de input van deskundigen zal door een onafhankelijke penvoerder een document worden opgesteld waarin de potentiële meerwaarde in het licht van ‘total body of evidence’ wordt beschreven en onderbouwd. 

Het uiteindelijke doel is ultimo 2022 te komen tot een advies van het Zorginstituut over de mogelijk te volgen route(s) naar een andere vormgeving van de aanspraak voor fysio- en oefentherapie. Het plan en het tijdpad zijn uitermate ambitieus. Voor alle partijen is dit een volkomen nieuwe aanpak, maar een uitdagende ambitie, waar partijen zich voor in willen spannen.