tweede-kamer.png
18 november 2020

Extra administratieve lasten door Wtza

Dit jaar werd de nieuwe Wet Toelating Zorgaanbieders (Wtza) aangenomen. Een wet die naar mening van het KNGF zal leiden tot extra administratieve lasten.

In november 2020 maakte VWS bekend dat de invoering van de nieuwe wet per 1 januari 2022 in zal gaan. De wet bevat een (eenmalige) meldplicht voor zowel nieuwe als reeds bestaande zorgaanbieders. Daarnaast worden een toelatingsvergunning, interne toezichthouder en transparante financiële bedrijfsvoering onderdeel van de wet.

  • Naast de meldplicht worden nieuwe én bestaande zorgaanbieders waar meer dan 10 mensen structureel zorg verlenen (inclusief assistenten) verplicht een toelatingsvergunning aan te vragen. De eerste lijn heeft op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) van rechtswege een toelating, maar moet ook over een Wtza-vergunning gaan beschikken. Voor bestaande zorgaanbieders geldt een overgangstermijn van twee jaar waarin de vergunning moet worden aangevraagd.
  • De overheid verplicht alle zorgaanbieders waar meer dan 25 mensen structureel zorg verlenen een interne toezichthouder aan te stellen. Deze interne toezichthouder moet uit ten minste drie natuurlijke van de zorgaanbieder onafhankelijk personen bestaan.
  • De Wtza verplicht ‘alle’ zorgaanbieders jaarlijks openbaar verantwoording af te leggen over hun financiële bedrijfsvoering, resultaat en vermogen. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders die (deels) met collectieve middelen worden bekostigd, aanspreekbaar moeten zijn op de professionaliteit en de integriteit van hun bedrijfsvoering. Solisten, waarnemers en individuele leden van een maatschap (de (kosten)maatschap zelf wel) zijn van deze verplichting uitgezonderd.

Het standpunt van het KNGF
Het KNGF verzet zich tegen extra administratieve lasten. De voorgestelde regelingen verhogen de administratieve lasten fors, voor álle zorgaanbieders. De maatregelen zijn te zwaar voor het doel,  beter is het om maatregelen risicogericht in te zetten. De extra last die deze wet met zich meebrengt, zal ergens anders moeten worden gecompenseerd. Het is begrijpelijk dat inzicht van toezichthouders gewenst is, maar hogere lasten hebben negatieve invloed op kwaliteit. Het ministerie moet ook rekening houden met de waarborgen die KNGF zelf al heeft ingericht: het kwaliteitsregister KRF NL, een klachtenregeling, beroepscode en het verenigingstuchtrecht.

Reageer op het wetsvoorstel
Tot 1 december aanstaande kunnen mensen online een reactie indienen op de voorgestelde regels via een internetconsultatie.