02 juni 2020

Minister stelt voor aanspraken COPD te verbeteren

In een brief aan de Tweede Kamer stelt de minister voor de aanspraken fysiotherapie bij COPD aan te passen.

De minister lost hiermee een probleem op waar het KNGF al sinds de invoering van het nieuwe aanspraken-systeem aandacht voor vraagt, namelijk dat met name de categorie-B patiënten (ondanks het achterwege blijven van longaanvallen) toch een hoge ziektelast kunnen hebben die (aanzienlijk) meer behandelingen noodzakelijk maakt.

Splitsen

De minister stelt voor Zorgzwaartecategorie B te splitsen in:  

  • Patiënten met een hoge ziektelast krijgen aanspraak op 72 behandelingen in het eerste jaar en 52 behandelingen in de ‘onderhoudsjaren’. 
  • Voor patiënten met een lage ziektelast blijft dat 27 en 3 behandelingen.  

Achtergrond 
De aanspraken COPD zijn per 1 januari 2019 gewijzigd. Patiënten met COPD werden ingedeeld in vier categorieën zorgzwaarte en hoefden de eerste 20 behandelingen niet meer voor eigen rekening te nemen. Meteen hebben wij, samen met huisartsen en longartsen, aangegeven dat deze indeling met name voor de patiënten in categorie B (patiënten die een jaar geen longaanvallen hebben gehad) ongewenste gevolgen heeft omdat deze patiënten, ondanks het achterwege blijven van longaanvallen, toch een hoge ziektelast kunnen hebben die (aanzienlijk ) meer behandelingen noodzakelijk maakt. 

Dit zorgzwaarte-probleem werd begin dit jaar nog groter toen duidelijk werd dat patiënten die in het eerste jaar in zorgzwaarte-categorie C en D vielen, en in 2019 geen longaanvallen hadden gehad, zouden moeten terugvallen naar het aantal aanspraken dat hoort bij het onderhoudsjaar van categorie B, dus maar maximaal drie behandelingen. 

Lobby 
Op ons aandringen heeft Zorginstituut Nederland hier nog een keer goed naar gekeken. Het Zorginstituut heeft de minister geadviseerd om de regeling aan te passen door de zorgzwaartecategorie B op te splitsen in twee categorieën: patiënten met een hoge en een lage(re) ziektelast. Wij verwachten dat veel van de geconstateerde problemen hiermee kunnen worden opgelost. 

De minister bespreekt dit voorstel op 18 juni met de vaste Commissie voor de Volksgezondheid. Omdat het hier om een aantoonbaar noodzakelijke aanpassing gaat gaan wij ervan uit dat de Tweede Kamer met het voorstel zal instemmen.  

Richtlijn COPD 
In de afgelopen periode is de richtlijn fysiotherapie bij COPD afgerond. In de richtlijn wordt een andere benadering van de juiste behandeling fysiotherapie gekozen dan nu in de aanspraken is vastgelegd. Wij gaan met het Zorginstituut in overleg wat de gevolgen van deze andere benadering zijn voor de manier waarop de aanspraken nu zijn geformuleerd. Onze inzet is dat de aanspraken fysiotherapie bij COPD niet langer beperkt zouden worden in de Zorgverzekeringswet, maar dat de duur en intensiteit van de behandeling wordt toevertrouwd aan de professionele attitude en aanpak van de fysiotherapeut.