overlegtafel-2.png
19 maart 2020

Bestuurlijk overleg Werkagenda Fysiotherapie

Op 19 maart 2020 is het kostenonderzoek paramedische zorg gepubliceerd.

Contouren

Een eerste vervolg op publicatie van dit onderzoek was het opstellen van de contouren voor een gezamenlijke werkagenda passend binnen de reeds gemaakte Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg:

Met betrekking tot het kostprijsonderzoek zullen zorgverzekeraars de uitkomsten ter harte nemen. De beroepsgroepen op hun beurt zullen zich maximaal inspannen voor een doelmatige en efficiënte zorgverlening om zodoende de zorg betaalbaar te houden.

Doelmatige inzet fysiotherapie
Op landelijk niveau kunnen geen afspraken worden gemaakt over de uitkomsten van het kostprijsonderzoek. Dit ligt op het niveau van de individuele zorgverzekeraar. Wat wel op landelijk niveau kan is het opstellen van een werkagenda, om een doelmatige inzet van fysiotherapie te stimuleren en te faciliteren. Dit landelijke traject loopt gelijk op met de vertaling van het kostprijsonderzoek door de verschillende zorgverzekeraars, en kent een doorlooptijd van 2019-2022 (waarbij de effecten van de werkagenda tot na 2022 zullen doorlopen).

Juiste Zorg op de Juiste Plek
In samenspraak met Zorgverzekeraars Nederland heeft het KNGF de afgelopen maand gewerkt aan een werkagenda. In deze werkagenda is nadrukkelijk gekozen voor een inhoudelijke insteek. Dit betekent dat de professionele afweging van de fysiotherapeut over wat op dat moment voor de patiënt de meest optimale zorg(vorm) is centraal blijft staan. Centraal in de werkagenda staat de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dat is de rode draad van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (en alle overige hoofdlijnen akkoorden in de zorg). Bij alle onderdelen van de werkagenda wordt dan ook steeds de vraag gesteld: draagt dit bij aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek? 

Onderwerpen die in de werkagenda aan de orde komen zijn grotendeels afkomstig uit het rapport van het kostenonderzoek (inzet van eHealth, groepsbehandelingen, start- en stopcriteria, kwaliteitsindicatoren). Het KNGF heeft voor al deze onderwerpen een aanzet gedaan om de randvoorwaarden te onderzoeken en te beschrijven. 

Naast de hierboven genoemde onderwerpen wordt in de werkagenda ook aandacht besteed aan preventie en substitutie. Misschien niet op korte termijn te verzilveren, maar wel van groot belang om het inkoopkader in de 1e lijn te actualiseren en regionale samenwerking in de zorg te faciliteren. 

Het vervolg
De werkagenda is vrijdag 31 juli jl. op bestuurlijk niveau besproken met Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. Het vervolg ligt in een verdere uitwerking en het in kaart brengen van de randvoorwaarden om concreet met de genoemde onderwerpen aan de slag te kunnen gaan.  Om tot één werkagenda Fysiotherapie te komen wordt samenwerking gezocht met Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Uiteraard wordt ook gekeken naar de werkagenda’s van de andere bij de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg betrokken paramedische beroepsgroepen, zodat waar mogelijk gezamenlijk kan worden opgetrokken. Een belangrijk deel van de werkagenda komt overeen met de reeds vastgestelde beleidslijnen (KNGF meerjaren-ambitie, visiedocument Vertrouwen in Beweging, Bestuurlijke Afspraken). Wel kan de werkagenda van invloed zijn op de doorlooptijd van projecten en bewegingen. Zodra deze bestuurlijk is vastgesteld, zullen wij de werkagenda Fysiotherapie publiceren.