Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 17 juni is de 284 ste Algemene Ledenvergadering van het KNGF.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Verslag van de ALV van het KNGF d.d. 20 november 2019 
Gevraagd besluit: Vaststellen van het verslag
Bijlage: Verslag ALV 20 november 2019

4.  Jaarrekening 2019
Gevraagd besluit: vaststellen van de jaarrekening 
Toelichting: Jaarrekening 2019
Bijlagen:

  1. KNGF Jaarrekening 2019
  2. Accountantsverklaring
  3. Advies Consilium op jaarrekening 2019

5. Jaarverslag 2019
Gevraagd besluit vaststellen jaarverslag
Toelichting:  Jaarverslag 2019
Bijlagen: 

  1. KNGF Jaarverslag 2019
  2. Advies Consilium op Jaarverslag 2019

6. Reglement tuchtrechtspraak KNGF
Gevraagd besluit: vaststellen van het gewijzigde reglement
Toelichting:Reglement tuchtrechtspraak 
Bijlage: Reglement Tuchtrechtspraak KNGF  (versie per 17 juni 2020) 

7. Reglement ledenraadpleging
Gevraagd besluit: vaststellen van het gewijzigde reglement
Toelichting: Ledenraadpleging 
BIjlage: Reglement ledenraadpleging (per 17 juni 2020) 

8. Reglement buitengewone ledenraadpleging
Gevraagd besluit: vaststellen van het gewijzigde reglement
Toelichting: Reglement buitengewone ledenraadpleging
Bijlage: Reglement buitengewone ledenraadpleging (per 17 juni 2020)

9. Terugblik en vooruitblik Consilium en benoeming leden
Gevraagd besluiten:
a. Instemmen met afwijking van de statutaire termijnen ten aanzien van de benoeming van Davy Paap als lid van het Consilium;
b. Herbenoemen van Davy Paap als lid van het Consilium (algemeen fysiotherapeut);
c. Benoemen van Liselot Schiphorst als lid van het Consilium (algemeen fysiotherapeut);
d. Benoemen van Peter Weerman als lid van het Consilium (samenwerkingsverbanden)
Toelichting: Benoemingen leden Consilium
Bijlagen: 

  1. Voordracht Davy Paap
  2. Voordacht Liselot Schiphorst
  3. Voordracht Peter Weerman

10.  Stand van zaken actuele onderwerpen
a. COVID-19
b. Uitvoeringsplan
c. Erkenning hart vaat long fysiotherapie als verbijzondering
d. Kostprijsonderzoek en tarief
e. KRF NL

11. Rondvraag

12. Sluiting

N.B.: In afwijking van de tekst van onze uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die je per post of e-mail hebt ontvangen, is het instellen van een werkgroep evaluatie osteopathie niet geagendeerd op deze ALV. Het bestuur is van plan een Commissie Domein in te stellen, die zich bezig gaat houden met domeinvraagstukken: wat behoort tot de fysiotherapie en wat niet? Gezien het belang van deze commissie wil het bestuur de inrichting en het besluit daarover zorgvuldig voorbereiden. Agendering van een besluit over het instellen van een Commissie Domein kan daarom niet eerder dan op de najaars-ALV.

Trefwoorden: