281ste Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 22 november 2018 is de Algemene Ledenvergadering van het KNGF.

Agenda Algemene Ledenvergadering

Aanvang: 18.30 uur
Locatie: Flint, Coninkstraat 60, te Amersfoort

U kunt hierbij aanwezig zijn. Meld u aan: op mijnkngf.nl

 1. Opening
   
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
  1. Brief aan bestuur 
  2. Antwoorden van bestuur
  3. Accreditatie AVLEG
   
 3. Verslag van de Algemene Ledengadering van het KNGF d.d. 29 juni 2018
  Gevraagd besluit:
  Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van het KNGF d.d. 29 juni 2018.
  Bijlage:
  1. Verslag van de ALV KNGF d.d. 29 juni 2018
   
 4. Jaarplan 2019
  Gevraagd besluit:
  Vaststellen van het KNGF jaarplan 2019.
  De opmaak van het jaarplan vindt plaats nadat deze door de leden is vastgesteld in de ALV van 22 november a.s.  
  Bijlagen:
  1. KNGF Jaarplan en begroting 2019
  2. Advies Consilium aan bestuur inzake KNGF Jaarplan en begroting 2019
  3. KNGF Factsheet meerjarenperspectief 
   
 5. Financiën 2019
  Gevraagde besluiten:
  a) Instemmen met de overgang per 1 januari 2019 van:
      - seniorleden;
      - buitengewone leden categorie A (zowel natuurlijke
        als rechtspersonen);
      - buitengewone leden categorie B (natuurlijke
       personen);
  naar de categorie buitengewone leden, indien zij niet BIG zijn geregistreerd als fysiotherapeut, of de overgang naar de categorie gewone leden indien zij BIG-geregistreerd zijn als fysiotherapeut.
  b) Vaststellen van de contributie 2019.
  c) Vaststellen van de begroting 2019.
  Bijlagen:
  1. Toelichting gevraagde besluiten Financien 2019
  2. Contributie 2019
  3. Dienstenpakket 2019
  4. KNGF Jaarplan en begroting 2019
  5. Advies Consilium aan bestuur inzake KNGF Jaarplan en begroting 2019
   
 6. Visie op de fysiotherapeut en fysiotherapie 
  Gevraagd besluit:
  Vaststellen van de visie op de fysiotherapeut en fysiotherapie.
  Bijlagen:
  1. Toelichting op gevraagde besluit visie op fysiotherapeut en fysiotherapie
  2. Procesbeschrijving visietraject
  3. Visiedocument 'vertrouwen in beweging' 
  4. Film toelichting Visie op de Fysiotherapeut en fysiotherapie
  5. Advies Consilium aan bestuur inzake advies visie 2025
   
 7. Beleidsdocument Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL)
  Gevraagde besluiten:
  a) Vaststellen van het beleidsdocument KRF NL.
  b) Instemmen om per 1-1-2020 het KRF NL in werking te laten treden conform het vastgestelde reglement en beleidsdocument
  c) Beëindigen van het CKR en vervangen door KRF NL per 1-1-2020.
  Bijlagen:
  1. Toelichting gevraagde inzake Beleidsdocument KRF NL
  2. Concept Beleidsdocument KRF NL
  3. Reglement KRF NL definitief 
  4. Factsheet KRF NL
   
 8. Aanvragen van de erkenning als fysiotherapeutisch specialist ex. artikel 14 wet BIG.
  Gevraagde besluiten:
  a) Verlenen van het mandaat voor de aanvraag van een erkenning als specialist in de zin van artikel 14 wet BIG voor de kinderfysiotherapeuten (NVFK).
  b) Verlenen van het mandaat voor de aanvraag van een erkenning als specialist in de zin van artikel 14 wet BIG voor de manueel therapeuten (NVMT).
  c) Verlenen van het mandaat voor de aanvraag van een erkenning als specialist in de zin van artikel 14 wet BIG voor de bekkenfysiotherapeuten (NVFB).
  Bijlagen:
  1. Toelichting gevraagde besluiten artikel 14 wet BIG aanvragen
  2. Advies Consilium procedure inzake artikel 14 wet BIG aanvragen
   
 9. Algemeen Paramedisch Afwegingskader - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  Gevraagd besluit:
  Instemmen met het opnemen van het Afwegingskader als beroepsnorm in de Meldcode Huiselijke Geweld & Kindermishandeling.
  Bijlagen:
  1. Toelichting bij gevraagde besluit 
  2. Algemeen Paramedisch Afwegingskader (APA)
  3. Bijlage bij Algemeen Paramedisch Afwegingskader
   
 10. Wijziging Reglement Tuchtrechtspraak KNGF
  Gevraagd besluit:
  Instemmen met wijziging van artikel 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak KNGF met als doel de kring van klachtgerechtigden uit te breiden in die zin dat iedere rechtstreeks belanghebbende en het bestuur van het KNGF klachtgerechtigd zijn.
  Bijlage:
  1. Toelichting gevraagde besluit wijziging reglement Tuchtrechtspraak KNGF
   
 11. Beroepsprofiel van de orofaciaal fysiotherapeut
  Gevraagd besluit:
  Vaststellen van het beroepsprofiel van de orofaciaal fysiotherapeut.
  Bijlagen:
  1.Toelichting gevraagde besluit beroepsprofiel orofaciaal fysiotherapeut
  2. Beroepsprofiel orofaciaal fysiotherapeut
   
 12. Terugblik en vooruitblik Consilium
   
 13. Stand van zaken actuele onderwerpen
   
 14. Rondvraag

 15. Bestuursbenoemingen
  Gevraagde besluiten:
  a) Benoemen van één van de twee door de benoemingsadviescommissie voorgedragen kandidaten, te weten Brechtus Engelsma of Bert Mutsaers, als KNGF-bestuurslid met aandachtsveld Fysiotherapeutisch handelen, Beroepsinhoud en Kwaliteitsimplementatie.
  Bijlagen:
  1. Toelichting op benoeming KNGF bestuurslid
  2. Motivatie en curriculum vitae Brechtus Engelsma
  3. Motivitatie en curriculum vitae Bert Mutsaers

  b) Benoemen van Guido van Woerkom als voorzitter van het KNGF bestuur.
  Bijlagen:
  1. Voordracht voorzitter door het BAC (Benoemings Advies Commissie)
  2. Motivatie en curriculum vitae Guido van Woerkom
   
 16. Sluiting

 

 

Visie op de fysiotherapeut en fysiotherapie

Intervisie vraagt om een kritische blik

Leden reageren op het feit dat het KNGF-bestuur tijdens de komende ALV (22/11) het beleidsdocument KRF NL ter instemming voorlegt. Kort g...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

Trefwoorden: