Onze standpunten

Het KNGF heeft standpunten geformuleerd over de volgende onderwerpen.

Standpunten KNGF

Audits

Een audit beoordeelt het proces en is daarmee geen goede manier om kwaliteit te beoordelen. Bovendien is de normering bij een audit erg star. Verslaglegging wordt zo een doel in plaats van een middel. Het Bestuur heeft onlangs de uitgangspunten van KIB ge herijkt. Uitgangspunt daarbij is dat KNGF zowel wil voldoen aan de maatschappelijke vraag om transparantie als aan de eigen doelstellingen en randvoorwaarden. Daarbij is vermindering van administratieve lasten de belangrijkste voorwaarde. Lees het volledige standpunt.

 

E-health binnen de fysiotherapie

We zijn voorstander van de mogelijkheden die e-health toepassingen kunnen bieden aan cliënt of fysiotherapeut. E-health biedt volop kansen voor fysiotherapeuten om hun service / bereikbaarheid te verbeteren, de kwaliteit van zorg te optimaliseren en zorg op een meer efficiënte manier te organiseren. Lees het volledige standpunt.

 

Fysiotherapie en reumapatiënten

De toegankelijkheid van fysiotherapie voor mensen met reuma moet vergroot worden. Het onderzoek dat het ‘reumaveld’ uitvoerde bevestigt dit.
Uit representatief onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK (mei 2014) blijkt dat van de reumapatiënten (met RA en Bechterew) die na 2012 geen of minder fysiotherapie hebben gehad, 96% meer lichamelijke klachten kreeg, zoals pijn en stijfheid. 76% moest overschakelen op andere vormen van zorg, waaronder huisartsenzorg, ziekenhuiszorg of mantelzorg. 38% van de patiënten had meer genees- en/of (medische) hulpmiddelen nodig en bij 18% leidde minder fysiotherapie zelfs tot psychische klachten. Lees het volledige standpunt.

 

Fysiotherapie is beter dan operatie bij etalagebenen

Patiënten met zogeheten etalagebenen moeten standaard drie maanden gespecialiseerde fysiotherapie krijgen. De boodschap van het KNGF richting Tweede Kamer luidt: Zorgverzekeraars gaan over tot een voorwaardelijke vergoeding van dure operaties in het ziekenhuis. Lees het volledige standpunt.

 

KNGF onderschrijft visie, missie en doelstellingen Informatieberaad

De missie, visie en doelstellingen van het Informatieberaad richten zich op de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en met de patiënt. Eén van de beoogde doelstellingen is de vermindering van de registratielast doordat alleen datgene vastgelegd moet worden wat nodig is voor het leveren van goede zorg. Daarmee sluiten visie, missie en doelstellingen van het Informatieberaad goed aan bij de doelstellingen uit het Masterplan Kwaliteit in Beweging, waarin we naast transparantie, borging en voortdurende verbetering van kwaliteit, lastenverlichting willen bereiken door slimme toepassing van ICT. Het KNGF is lid van de Kerngroep die de agenda van het Informatieberaad voorbereidt. Lees het volledige standpunt.

 

Kostenbesparing in de zorg als gevolg van inzet fysiotherapie

BMC onderzocht het effect van eerstelijns fysiotherapie bij patiënten die lijden aan problemen met het bewegingsstelsel (reumatoïde artritis en artrose, osteoporose, lage rugpijn), aandoeningen aan het hartvaatstelsel (gevolgen van een beroerte, hart- en slagaderaandoeningen), suikerziekte en aandoeningen aan de ademhalingswegen.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • eerstelijns fysiotherapie bij patiënten met een chronische aandoening levert gemiddeld bijna 200 euro per patiënt op
  • de zorgconsumptie neemt af en de arbeidsproductiviteit neemt toe
  • de kwaliteit van leven van zowel de patiënt als zijn omgeving gaat vooruit

Lees het volledige standpunt.

 

Meer aandacht voor fysiotherapie bij duurzame inzetbaarheid

Er moet meer aandacht zijn voor de toegevoegde waarde van fysiotherapie in de arbeidsgerelateerde zorg. Daarmee kunnen we verzuim beperken en fitte werknemers langer door laten werken. Het KNGF reageert op het advies ‘Betere zorg voor werkenden' van de SER en de reactie van het kabinet daarop. Het KNGF is van mening dat in het advies en in de reactie van de minister weinig aandacht is voor de belangrijke rol van fysiotherapie bij duurzame inzetbaarheid. Lees het volledige standpunt.

 

Meerjarige contracten zorgverzekeraars

In een evenwichtige markt ziet het KNGF voor fysiotherapeuten voordelen in het afsluiten van meerjarige contracten. Op dit moment is er echter geen sprake van een gelijkwaardig level playing field.  
Wanneer er sprake is van een gelijkwaardig level playing field bieden langdurige contracten de mogelijkheid om in een langere samenwerkingsrelatie te werken aan optimale zorg voor patiënten en invulling te geven aan strategische en innovatieve trajecten zoals Juiste Zorg op de Juiste Plek, preventie en digitalisering. Meerjarige contracten leveren bovendien een bijdrage in het verlagen van administratieve lasten.
 

Ongecontracteerd werken

Het KNGF vraagt bij zorgverzekeraars aandacht voor de positie van zowel gecontracteerde als ongecontracteerde fysiotherapeuten. Het KNGF constateert dat sommige fysiotherapeuten kiezen voor het niet tekenen van contracten met zorgverzekeraars vanwege onvrede over de aangeboden contracten. Het KNGF is een voorstander van contracteren wanneer er een balans is tussen belasting en beloning. Lees het volledige standpunt.

 

Overzicht standpunten KNGF op therapieën

Het KNGF heeft een overzicht van haar standpunt of therapieën binnen het domein van de fysiotherapeut passen.
Dit is een overzicht van de formeel door het KNGF ingenomen standpunten ten aanzien van therapieën per 1 april 2014. Dit overzicht betreft alleen standpunten waar (door derden) expliciet om is gevraagd. Het is dus géén limitatief overzicht en is continue aan verandering (uitbreiding) onderhevig. Lees het volledige standpunt op therapieën.

 

Position Paper Fysiotherapie

Fysiotherapeutische zorg is zinnige en zuinige zorg die aantoonbaar bijdraagt aan het optimaal kunnen functioneren van mensen van jong tot oud (conform WHO’s ICF*). Daarom dient deze zorg onderdeel te zijn van het basispakket, met vrijstelling van eigen risico, zodat fysiotherapie
toegankelijk is voor mensen die deze zorg nodig hebben. Door fysiotherapie beter toegankelijk te maken, kunnen veel hogere kosten in de tweede lijn bespaard worden.

Lees het position paper en de bijlage.

 

Position paper KNGF over Kwaliteit loont

In de brief van de minister met de titel "Kwaliteit loont" en ook in veel wetenschappelijke onderzoeken en beleidsrapporten, wordt het belang van vitale burgers, participatie, meedoen, functioneren, (blijven) werken en langer thuis wonen onderkend. Bewegen en in beweging blijven is van groot belang. De fysiotherapeut is bij uitstek de zorgverlener die daarbij een grote rol kan vervullen. Hij is immers de deskundige op het gebied van bewegen en houding. Hij levert "kwaliteit in beweging" en is kosteneffectief. Door in te zetten op substitutie en stepped care, door het uitvoeren van het KNGF-programma "Masterplan Kwaliteit In Beweging ( waar NPCF en verzekeraars bij betrokken worden) en door het (door-)ontwikkelen van richtlijnen en protocollen (evidence based), leveren de fysiotherapeuten van het KNGF een bijdrage aan kwaliteit, doelmatigheid en transparantie. En ze leveren daarmee een hele belangrijke bijdrage aan het realiseren van de beleidsdoelen van de minister. Lees het Position paper KNGF over Kwaliteit loont.

Trefwoorden: