Jaarverslag 2017

In het afgelopen jaar hebben we weer een aantal stappen gezet om het vak fysiotherapie en de positie van fysiotherapeuten verder te versterken. We hebben na de fusie van landelijk en regionale genootschappen ervaring opgedaan met de modernisering van de vereniging.

Samengevat

Het aantal leden dat actief betrokken is bij de besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering is gestegen van 100 naar 1500. Omdat leden rechtstreeks kunnen stemmen op de besluiten in de ALV is dat een mooie eerste stap, waarbij we streven naar minimaal 25% van het aantal leden dat gebruik maakt van hun stem.

Het Consilium - waarin alle leden evenredig zijn vertegenwoordigd - is ingewerkt en heeft het bestuur geadviseerd over onder andere het jaarplan en -begroting. Het Consilium is tevens regelmatig geïnformeerd over de voortgang op belangrijke ontwikkelingen en beleidsvoorstellen.

Het jaar 2017 kenmerkte zich ook door de start van een marketingonderzoek naar de waarde van het KNGF-lidmaatschap en het domein fysiotherapie. Het inmiddels afgeronde grootschalige onderzoek “Waardecreatie” onder (potentiële en ex) leden heeft een goed beeld gegeven van wat zij van het KNGF als vereniging verwachten. Het advies is een basislidmaatschap in te voeren met daarnaast pakketten met diensten op maat voor intramuraal werkzame fysiotherapeuten, praktijkhouders en fysiotherapeuten die als werknemer in de eerste lijn werken. Voor 2018 is een pilot uitgewerkt die ervaring met deze manier van werken oplevert. De opzet is om op basis daarvan het lidmaatschap per 1 januari 2019 structureel aan te passen.

In 2017 zijn we tevens gestart met het visietraject ‘Vertrouwen in Beweging’ ten behoeve van de ontwikkeling van een visie op de ‘Fysiotherapie en de Fysiotherapeut 2025’. Voor de aanpak is met een brede groep van leden en stakeholders gesproken over de trends en ontwikkelingen in de
maatschappij en de zorg en hoe deze zich vertalen naar ons vak en beroep. In 2018 moet blijken wat dit betekent voor het beroepsdomein en de profielen, maar o.a. ook voor het opleidingsniveau. Inmiddels is de basis gelegd voor het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) en de
Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Het KRF NL en LDF worden in 2018 operationeel.

Het jaarverslag kunt u hier downloaden.
 

Trefwoorden: